วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองโบสถ์ ได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป โดยมีการประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมโครงการ U2T ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กลุ่มชาวบ้าน ณ ศูนย์กักตัวบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ดูแลผู้กักตัวที่มาจากนอกพื้นที่ต่างจังหวัด ในส่วนของสถานที่กักตัวบ้านลิ่มทองมีการป้องกันตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ตามจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดไว้ให้ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บแบบสำรวจลงใน U2T Tracker โดยแบบสำรวจจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ แบบสำรวจที่พักอาศัย,แบบสำรวจตลาด,แบบสำรวจศาสนสถาน,แบบสำรวจโรงเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นทีมแยกไปสำรวจแต่ละสถานที่ต่างๆตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้กำหนดไว้

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน นายบำรุง  ชื่นชุมแสง  เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านในชุมชนบ้านสระประดู่ได้มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันคนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  เมื่อชาวบ้านกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านจะดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นอย่างดีส่วนในการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ตามหลักอนามัย

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียน ในเขตตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

2.โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า

3.โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค

มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อก่อนเข้าสถานศึกษา มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้ที่เข้ามาสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

สวัสดิภาพและการคุ้มครอง มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

การเรียนรู้ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง,การสวมหน้ากากอนามัย,การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ข้าพเจ้าได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูล คนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และดูแลสุขอนามัยได้เป็นอย่างดีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดหนักทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่  ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

 

                       

อื่นๆ

เมนู