ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านโคกพลวง เพื่อทำกิจกรรมแปรรูปขนมหวานเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำโครงการและกลุ่มประชาชนโดยมีวิทยาการจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มาให้ความรู้การสร้างความหลากหลายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้มากขึ้นโดยการบอกถึงส่วนผสมและขั้นตอนการทำทาร์ตไข่

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน  ” ทาร์ตไข่ “

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน  ” กล้วยเบรคแตก “

กิจกรรมตั้งแต่ที่ได้เริ่มเริ่มจนปัจจุบันมีดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานของตำบลหนองโบสถ์และผู้นำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองโบสถ์มาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและมอบหมายให้ตัวผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย
 • ลงพื้นที่หมู่บ้านสระประดู่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับกับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน)

เดือนมีนาคม 2564

 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านสระประดู่,หมู่บ้านสระขาม
 • แบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบบุคคล ครัวเรือนและชุมชน)
 • แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19)
 • แบบฟอร์ม 06 (แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับโรงเรียน)

เดือนเมษายน 2564

 • เข้าร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนมหวานกับตัวแทนในหมู่บ้านโคกพลวงและตัวแทนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีการแปรรูปขนมหวานซึ่งมีผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน เช่น กล้วยเบรคแตก,กล้วยอบเค็ม,กล้วยอบเนย,ทารต์ไข่,ขนมบ้าบิ่น เป็นต้น

เดือนพฤษภาคม 2564

 • เข้าร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์
 • ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งสำรวจว่าน้ำมีจำนวนมากมีอ่างเก็บน้ำสาธารณะขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้งปี
 • ได้ทำการลงพื้นที่หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงานในเรื่อง อบรมการออกแบบสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์
 • เข้าร่วมงานโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชาประจำปีของชาติที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนมิถุนายน 2564

 • ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นhttps://cbd.u2t.ac.th ในหัวข้อแหล่งน้ำในท้องถิ่น,ร้านอาหารในท้องถิ่น,อาหารประจำท้องถิ่น
 • แหล่งน้ำในตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
 • แหล่งน้ำลำมาศ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอด
 • แหล่งน้ำสระขาม,แหล่งน้ำหนองยาง,แหล่งน้ำหนองไม้แดง,แหล่งน้ำหนองกันงา เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนจะใช้เพื่ออุปโภคได้ทั้งปี
 • ร่วมกิจกรรม Covid -19 week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการร่วมอบรมครั้งนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค covid -19 เรื่องการอบรมในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านในชุมชนหนองโบสถ์มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฟังแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมเจลแฮลกอฮอล์ให้แก่คนในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เดือนกรกฎาคม 2564

 • ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • การลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียนที่อยู่ใน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์,โรงเรียนสระประดู่หนองมะค่า,โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เดือนสิงหาคม 2564

 • ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บแบบสำรวจลงใน U2T Tracker
 • ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
 • การลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียนที่อยู่ใน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์,โรงเรียนสระประดู่หนองมะค่า,โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

สิ่งที่ได้รับจาการปฏิบัติงาน

 • ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลหนองโบสถ์
 • รู้จักการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน
 • การรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระบวนการที่นำมาใช้ในการปฏิบัติ ว่ามีหลักการทำงานอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

 • มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีม
 • ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง
 • กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู