ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและคณะครูอาจารย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง 13  มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00-16.00 น.

 

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชนหมู่ 1 บ้านสระขาม หมู่ 2 บ้านสระประดู่  ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน นายบำรุง  ชื่นชุมแสง  เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่ และอาชีพความเป็นอยู่ในชุมชนเพื่อมาพัฒนาตามโครงการหลังจากที่ได้สอบถามคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำเกษตรกรในการทำนา,ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและบางครัวเรือนเคยมีรายได้เสริมจากการทำหมูกระจกในชุมชนแต่เกิดปัญหาในการขนส่งจึงทำให้คนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากทำอาชีพหลักในการทำนาเพราะในการทำนาใน 1 ปี จะทำแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ธันวาคม หลังจากนั้นคนในชุมชนจะไม่มีอาชีพเสริมจึงทำให้เกิดการว่างงานของคนในชุมชนและไม่มีรายได้เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 45-60 ปี ไม่สามารถไปทำงานต่างพื้นที่ได้

สภาพปัญหาในชุมชนบ้านสระประดู่

1.ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ

2.ปัญหาถนนทรุดโทรม

3.ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้

ส่วนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ม.1 บ้านสระขาม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำเกษตรในการทำนา,ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคอุปโภคในครัวเรือนหมู่บ้านสระขาม ม.1 จะมีจุดเด่นในด้านการทำขนมไทยเป็นหลักจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคลและครัวเรือนพร้อมแบบสอบถามผลกระทบโควิด -19 หมู่บ้านสระขามและหมู่บ้านสระประดู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบโควิด -19 เป็นอย่างดีรู้จักการป้องกันได้อย่างดีมาก

สภาพปัญหาในชุมชนบ้านสระขาม

1.ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ

2.ปัญหาถนนทรุดโทรม

ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 โรงเรียนที่อยู่ใน ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

2.โรงเรียนสระประดู่หนองมะค่า

3.โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในโรงเรียนเกี่ยวการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้ง 3 โรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนสถานศึกษาหากมีนักเรียนคนไหนมีไข้สูง 37.5 °C  หรือหากพบว่ามีอาการจาม ไอ น้ำหมูกไหล หายใจลำบาก จะให้นักเรียนคนนั้นไปพบแพทย์ทันทีการจัดการในห้องเรียนนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้แยกโต๊ะออกจากกันเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีจุดบริการด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในอาคารในโรงเรียน โรงเรียนรู้วิธีการป้องการโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

 

 

 

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย จะพบว่าหมู่บ้านสระประดู่และหมู่บ้านสระขามส่วนใหญ่จะทำเกษตรในการทำนา,ปลูกผักสวนครัว เพราะไม่มีอาชีพเสริมในหมู่บ้านจึงไม่ค่อยมีรายได้เข้ามาในแต่ละครัวเรือน ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในตำบลหนองโบสถ์ทั้ง 3 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 2. โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 3 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า พบว่ามีการป้องกันในโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู