ข้าพเจ้านางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                  การแปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน HS03  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจากชาวบ้าน หมู่ 7 บ้านหนองยาง ข้าพเจ้าได้ทำการขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม                                                                                                                 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) จาการสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือต้นทุนในการผลิตสูง และเกิดการว่างงานหลังจากการทำการเกษตร ความต้องการของชาวบ้านคือต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) จาการสอบถามประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการสวมใส่หน้ากากเมื่อไปสถานที่สาธารณะ ทำความสะอาดมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ประชาชนมีรู้สึกกังวล วิตก และเครียด เป็นบางครั้ง และมีการสังเกตอาการของตนเองว่ามีอาการไอ จาม หรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือไม่

 

แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)                                                                               – สำรวจที่พักอาศัย จากการสำรวจประชาชานมีการประเมินและสังเกตอาการตนเองและบุคคลในครอบครัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยของตนเองด้วยการล้างมือบ่อยๆ สวมใส่หน้ากากเมื่อออกไปยังที่สาธารณะ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น                                                                                                                                         – สำรวจตลาด ในตำบลหนองโบสถ์ มี 2 ตลาด คือ ตลาดแม่ประคอง และตลาดนัดบ้านหนองทองลิ่ม จากการสำรวจตลาด มีการกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีมาตรการให้ผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย

 

สรุปการลงพื้นที่หมู่ 7 บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากแบบสำรวจ 01 ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน ปัญหา และความต้องการต่างๆ และแบบสำรวจ 02 06 ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพของตนเอง สวมใส่หน้ากาก เมื่อไปในที่สาธารณะ และใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ

 

อื่นๆ

เมนู