การดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม-เมษายน ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของอำเภอนางรอง ทั้ง 5 ตำบลได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ตำบลหนองโสน ตำบลหนองโบถส์ และตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง ได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” ศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง  บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท โดยพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google meet กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองโสถ์ ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านเกี่ยวกับการทำขนมในพื้นที่เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ของการจัดอบรมในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ประจำหลักสูตร ทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองโสถ์ ตัวแทนในหมู่บ้านโคกพลวง และตัวแทนในหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีการแปรรูปขนม ตำบลหนองโสถ์ มีการจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง หมู่ 9  ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน :  ข้าวอิทรีย์ ข้าวฮาง กล้วยอบเค็ม กล้วยอบเนย กล้วยเบรคแตก ขนมบ้าบิ่น ทาร์ตไข่ ขนมตาล ข้าวแต๋น

แหล่งจัดจำหน่าย : มูลนิธิชัยพัฒนา OTOP นวัตวิถี  ออนไลน์ จัดส่งโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพนางรอง ตลาดนางรอง

ปัญหาและอุปสรรค : บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา ตู้ใสใส่ขนม โลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นจุดเด่น

สิ่งที่อยากพัฒนา : 1.ต้องการการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษาได้นานขึ้น 2.ต้องการเครื่องศูนย์ยากาศเก็บขนมกล้วย

สรุปผลการดำเนินงาน การจัดอบรมการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกพลวง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว  ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันปรึกษาและหาข้อมูล เพื่อส่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู