การดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม ข้าพเจ้า นางสาวสไบทิพย์ อาญาเมือง ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทกลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลหนองโบสถ์ได้ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet วางแผนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ปฎิบัติงานของเดือนพฤษภาคม และอาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้งานของแอป U2t จาก สป.อว. ให้อ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้นำไปเก็บข้อมูลและกรอกลงในแอปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่นนั้นๆ และการเข้าร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์

ในวันที่12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่า–ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ นายอำเภอนางรอง เป็นผู้กล่าวรายงานและ ท่านผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าในครั้งนี้  ท่านรองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมาได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจในการจัดงาน และได้ท่านดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรหรือดร.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์เรื่อง“ กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” เพื่อให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันเพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อให้ทุกคนมีบรรทัดฐานในการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ดร.ยักษ์พูด 5 ประเด็นหลัก ๆ คือ

1.กสิกรรมธรรมชาติ

2.บนรากฐานแห่งความพอเพียง

3.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

4.ภายใต้เวอดิอัพซั่น

5.วิกฤตโรคระบาดโควิด-19

 

 

         ในช่วงบ่าย อาจารย์โจน จันได เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดินผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสีฐาน ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์เรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเอง ได้มาพูดเกี่ยวกับกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในโลกยุค(Viral Disruption)เกี่ยวกับประชาชนในประเทศที่เป็นวิกฤตแห่งความคิดมันทำให้เราสร้างความล่มสลายให้กับวิถีชีวิตของเราโดยไม่รู้สึกตัว ฉะนั้นถ้าเรายังมุ่งหน้าแบบนี้ต่อไปเราน่าจะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่กี่ปีเพราะทุกอย่างกำลังจะหมดลงๆและสุขภาพคนเราก็จะทรุดโทรมลง เราถูกฝึกให้ทำมากคิดมากทำงานมากไม่มีเวลาคิดถึงตัวเองไม่มีเวลาตั้งคำถามว่าเราทำไปทำไมเราทำไปเพื่อใครโดยไม่นึกถึงสุขภาพของตัวเองและเกิดวิกฤตขึ้นมากมายฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ก็คือการกลับมาสู่การพึ่งตนเอง การพึ่งตนเองพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมันหมายถึงการกลับมาสร้างรากของเราให้มั่นคงแข็งแรง รากของเราต้องคิดถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้และยารักษาโรค แต่พวกเราต้องสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ พึ่งตัวเองและพึ่งพากันเองด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วย และเป็นการจบการทำบุญทอดผ้าป่าแต่เพียงเท่านี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ https://cbd.u2t.ac.th จาก สป.อว. ที่ต้องทำการสำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลที่ต้องการเก็บเพิ่มเติม มีดังนี้

ผู้ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

แหล่งท่องเที่ยว

ที่พัก / โรงแรม

ร้านอาหารในท้องถิ่น

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

เกษตรกรในท้องถิ่น

พืชประจำถิ่น

สัตว์ประจำถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู