ข้าพเจ้านางสาวสไบทิพย์ อาญาเมือง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน และจัดหาตัวแทนเข้าร่วมจัดทำวิดีโอแนะนำโครงการ

U2T HACKATHON 2021 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกพลวง และบ้านลิ่มทอง เพื่อถ่ายทำวิดีโอโครงการ

U2T HACKATHON 2021  โดยชื่อทีมของตำบลหนองโบสถ์ คือ NB FOOD FOR FUTURE

NB คือ หนองโบสถ์    FOOD FOR FUTURE คือ แหล่งอาหารในอนาคต

(รวมกันเป็นแหล่งอาหารในอนาคตในตำบลหนองโบสถ์ ) 

       

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงาน การเก็บข้อมูลในระบบ OTOU Tracker เรื่องการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน แบบสำรวจสำหรับตลาด และ แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากชาวบ้าน     บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านลิ่มทองเพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย จำนวน 50 คน    มีทั้งหมด 6 หัวข้อ ดังนี้

  • มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนหรือไม่
  • มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น      ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่
  • มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร      ก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้านหรือไม่
  • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวหรือไม่
  • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่
  • เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายทันที่หรือไม่

               จากการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามบ้านลิ่มทองชาวบ้านมีการป้องการเป็นอย่างดี แต่ละหลังคาเรือน มีการประเมินตนเองละบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว  เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้านให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายทันที่

ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์เพื่อเก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

ตำบลหนองโบสถ์มีโรงเรียน ดังต่อไปนี้

  • โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม
  • โรงเรียนหนองโบสถ์
  • โรงเรียนบ้านสระประดู่                        

                               

จากการสำรวจโรงเรียนในตำบลหนองโบสถ์มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทางโรงเรียนได้จัดทำจุดล้างมือและทำความสะอาดไว้ตามจุดต่างๆของโรงเรียนอย่างเพียงพอพอ

 

อื่นๆ

เมนู