การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ชุมชนหนองโบสถ์ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการดำเนินงานดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 : เข้าร่วมประชุมกับทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในด้านเนื้อหาการประชุมทางคณาจารย์ได้มอบหมายงานสำหรับการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เพิ่มข้อมูลลง application U2T ในส่วนของข้อมูลนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ที่พัก/โรงแรม
 • ร้านอาหารในท้องถิ่น
 • อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 • เกษตรกรในท้องถิ่น
 • สัตว์ในท้องถิ่น
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น

และนอกจาการมอบหมายงานเพิ่มเติม ทางคณาจารย์และกลุ่มคณะสำรวจได้มีการปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดอาจมีการให้การทำงานเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นการวางแผนการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 : ได้เข้าร่วมงานบุญผ้าป่าปฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน ” โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญหลัก ๆ ที่ได้รับจากวิทยากรหลัก ๆ ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

    งานบุญผ้าป่า ปาฐกถาชุมชนออนไลน์

 

ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร  —> ได้กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์และการขับเคลื่อนหลักกสิกรรมธรรมชาติการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติ โดยทาง ดร.ยักษ์ มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ “ศูนย์การเรียนรู้มาบเอื้อง” จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดิน น้ำ ป่า โดยสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปช่วยพลิกพื้นดินให้เกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยม ในหัวเรื่องที่ ดร.ยักษ์นั้นได้ปฐกถาพิเศษ คือ เรื่องกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในยุค world disruption แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

 1. กสิกรรมธรรมชาติ
 2. บนรากฐานความพอเพียง
 3. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 4. world disruption
 5. ภายใต้วิกฤตโรคระบาด

โดยท่าน ดร.ยักษ์ ได้ทำการสรุปเป็นภาพรวมกล่าวถึง “ความพอเพียง” คือต้องมีพอทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น มีอาหารพอกิน อากาศร่มเย็นพอ แหล่งน้ำเพียงพอ เป็นต้น หากมองในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องควบคู่ไปกับการมีความรู้และคุณธรรม เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน หากเรานำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิกฤตโรคระบาดในขณะนี้ ก็จะสามารถอยู่รอดได้อย่างไม่ลำบากมากนัก

                     ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร

 

โจนจันได —> บุคคลที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า เจ้าของ“สวนพันพรรณ” โดยโจนจันไดได้ให้ความรู้ในด้านวิธีกำจัดหญ้าแบบไม่ใช้สารเคมี

 1.  การตัดหญ้าควรตัดเดือนละ 1 ครั้ง ในหน้าฝน เมื่อตัดเสร็จให้ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นปุ๋ย
 2. เหยียบหญ้าและนำฟางไปคลุม เมื่อเวลาผ่านไป หญ้าก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยให้ใช้
 3. การแก้ปัญหาหญ้าในนาข้าว คือ เมื่อหญ้าเกิดและมีข้อแต่ข้าวยังไม่เกิดข้อ ให้รีบตัดออก และหญ้าจะไม่สามารถเกิดทั้นต้นข้าวได้
 4. กรณีหญ้าที่เกิดในแปลงผัก ให้กดหญ้าลงและนำฟางมาคุลม

คุณโจนจันไดกล่าวว่า เราควรหาทางใช้ประโยชน์จากหญ้า ไม่ใช้ทำลายหญ้า

ในส่วนงานบุญผ้าป่าปฐกถาชุมชนออนไลน์นั้นจึงเป็นงานที่ทำให้ผู้รับชมได้รับทั้งบุญและความรู้ควบคู่กันไป

                                               โจน จันได

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 : เนื่องด้วยสถานกาณ์โควิดจึงทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าไปสำรวจหาข้อมูลได้โดยตรงจากทางหมู่บ้าน แนวทางการแก้ปัญหาจึงเป็นการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยในส่วนข้อมูลในชุมชนหนองโบสถ์นั้นหากแบ่งตามหัวข้อแล้วจะได้ข้อมูลคร่าว ๆ ดังนี้

 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด : ทางด้านผู้ช่วยวิชญา เจียมผักแว่น ได้ให้ข้อมูลว่าประชากรในชุมชนนั้นแต่ก่อนที่สถานการณ์โควิดได้แพร่ระบาดในช่วงแรกได้กลับมาอาศัยพักอยู่บ้าน แต่เมื่อสถานการณ์ได้ทุเลาลงจึงกลับไปทำงานและในช่วงนี้ที่วิกฤตโรคระบาดได้กลับมาอีกรอบ ผู้ที่ย้ายจึงไม่ได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านอีกเพราะต้องทำงานหาเงินหรือบางส่วนอาจต้องทนอยู่เพราะไม่สามารถกลับมาได้
 2. แหล่งท่องเที่ยว : ในชุมชนหนองโบสถ์ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยว
 3. ที่พัก/โรงแรม : มีที่พักอยู่ 3 แห่ง คือ OK รีสอร์ท , พฤกษารีสอร์ทและเป็นหอพักของคุณแม่
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น : ร้านอาหารในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ในแถวพื้นที่ตลาด
 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น : อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นนั้นไม่ได้มีอาหารพอที่จะเป็นอาหารประเภท Signature ได้ สามารถหาทานได้ทั่ว ๆ ไปในทุก ๆ ที่ เช่นพวก อาหารแกงถุง ก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด เป็นต้น
 6. เกษตรกรในท้องถิ่น : ในข้อมูลของเกษตรกรชุมชนหนองโบสถ์นั้น หากนับเป็นหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่ทำอาชีพเกษตรกรจะอยู่ประมาณที่ 60-70 หลังคาเรือน
 7. สัตว์ในท้องถิ่น : เป็นสัตว์จำพวกประเภทสัตว์เคี้ยวเอื้อง วัว ควาย เป็นต้น
 8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ไม่มีภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 9. แหล่งน้ำในท้องถิ่น : ชุมชนหนองโบสถ์มีแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันคือ “ฝายปอแดง”

สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการเข้ารวมงานบุญผ้าป่าปฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน ” ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมของประชาชนในชุมชนหนองโบสถ์ และหากภายในเดือนมิถุนายนสถานการณ์โรคระบาดได้ลดระดับความรุนแรงลงทางคณะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะได้ทำการขับเคลื่อนการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู