ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม มีหัวข้อการปฏิบัติงานดังนี้

  1. การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนกรกฎาคมและเก็บข้อมูลครัวเรือนย้อนหลังจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน
  2. การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  
  • การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย จำนวน 100 ครัวเรือน โดยภาพรวมแล้วนั้นคนในครัวเรือนส่วนมากเป็นคนในชุมชน เพราะจากการทำงานที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาดได้เกิดขึ้นหลายระลอก ทำให้ระยะหลังๆ สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเลือกจะไม่กลับบ้าน จากการสำรวจจึงพบว่า

– การประเมินการเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงพบได้น้อย กลุ่มเสี่ยงที่พบจะเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ทำงานเป็นกลุ่มอาชีพค้าขาย หากเป็นผู้เยาว์หรือวัยชราจะอยู่ติดบ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปเจอความเสี่ยง

– การสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว ไม่มีอาการของโรคอุบัตใหม่ แต่อาจมีอาการของไข้หวัดเป็นบางราย 

– การดูแลสุขภาพ ในทุกๆบ้านจะดูแลสุขอนามัยของตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ร่วมด้วย มีการทานอาหารปรุงสุกก่อนทุกครั้ง หากกลับมาจากการทำงานจะมีการชำระร่างกายของตนเสมอ

– ในการใช้สิ่งของร่วมกันนั้น หากเป็น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ทุกบ้านจะไม่ใช้ร่วมกัน แต่หากเป็นเรื่องการใช้ช้อนกลางหรือแก้วน้ำ ยังมีหลายๆบ้านที่ยังมีวิถีปฏิบัติใช้สิ่งของเหล่านี้ร่วมกัน 

– เมื่อกลับออกมาจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับมาจากค้าขาย ทำงานเป็นพนักงานโรงงาน หรือรับจ้างทั่วไป ก็จะมีการชำระร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย บางรายอาจเปลี่ยนทันที แต่ก็มีบางรายที่ไม่ได้ปฏิบัติทันที 

  • การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่ สามารถมองภาพรวมได้ทั้งหมด 6 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค : โดยทั้งสามโรงเรียนมีความพร้อมในมิติที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการมีเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพียงพอสำหรับผู้เรียน มีจุดวัดอุณหภูมิ มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะเรียน โดยไม่จำเป็นต้องสลับวันเรียน เพราะทางโรงเรียนมีห้องเรียนและโต๊ะเรียนเพียงพอ ประกอบกับการมีจำนวนผู้เรียนจำนวนน้อย 

– มิติที่ 2 การเรียนรู้ : มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

– มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส : ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนด้อยโอกาสหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจะมีการจัดสรรคุณครูเฉพาะทางให้กับเด็กกลุ่มนี้ 

– มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง : ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ให้กับทั้งผู้เรียนและคณะครูในโรงเรียน

-มิติที่ 5 นโยบาย : มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง และมีการตั้งคณะทำงานป้องกันโควิด -19 กำหนดบทบาทชัดเจน

– มิติที่ 6 การบริหารเงิน : ทางโรงเรียนมีแผนการบริหารเงินในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือการทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองให้เข้าถึงข้อมูล 

สรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้ทำการจัดเก็บข้อมูลลงผ่าน U2t tracker  โดยแบ่งเป็น การจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัยจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนกรกฎาคมและเก็บข้อมูลครัวเรือนย้อนหลังจำนวน 50 ครัวเรือน ในเดือนมิถุนายน และการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน โดยในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์นั้นมีโรงเรียนรวมทั้งหมด 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และโรงเรียนบ้านสระประดู่

อื่นๆ

เมนู