ร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

» เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ได้ร่วมประชุม on-line ร่วมกับทางคณะอาจารย์และคณะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หัวข้อในการประชุมเป็นการปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรและการแปรรูปขนมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อสรุปร่วมนี้นำไปช่วยชุมชนปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของสินค้ามากยิ่งขึ้น

» เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ได้ทำการจัดเตรียมจัดสถานที่ประชุม ณ พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของชุมชน บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

» เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ร่วมประชุมโครงการแปรรูปขนม โดยแบ่งหัวข้อประชุมออกได้เป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน : ได้แก่ ข้าวฮาง ข้าวอินทรีย์ กล้วยเบรกแตก กล้วยอบเค็ม กล้วยอบเนย บ้าบิ่น ขนมตาล ทาร์ตไข่ และข้าวแต๋น โดยทาร์ตไข่และข้าวแต๋น เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านลิ่มทองที่มาร่วมประชุมด้วย

                 ทาร์ตไข่

    ข้าวกล้องและข้าวฮางที่ชาวบ้านนำมาผสมให้ลองทาน      

                 กล้วยเบรคแตกและขนมบ้าบิ่น

 

 

 

 

 

 

 

2. ปัญหาในการทำงาน : ในด้านปัญหาการทำงานนั้น แบ่งออกเป็นปัญหาหลัก ๆ คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging design) ให้มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หากบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม คงทน จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและต้องการที่จะซื้อสินค้าของชุมชนมากยิ่งขึ้น สถานที่ในการทำและเก็บผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วยสถานที่มีพื้นที่จำกัด ดังนั้นจึงเกิดปัญหาในการจัดเก็บรักษาตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการบรรจุที่ไม่ได้มาตราฐานเท่าที่ควร เนื่องด้วยการยืดอายุเก็บรักษามีจำกัด ยกตัวอย่างเช่นกล้วยเบรคแตกจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพได้ประมาณระยะเวลาหนึ่งเดือน หลังจากนั้นจะเริ่มมีกลิ่นหืนของน้ำมัน คุณภาพความอร่อยจะลดน้อยลง ทางชุมชนจึงมีคามต้องการในเรื่องเครื่องสุญญากาศเพื่อที่จะนำมาบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยกำลังทรัพย์ของกลุ่มยังมีไม่เพียงพอ 

3. ความต้องการที่จะให้สนับสนุน : ในด้านการสนับสนุนนั้นชุมชนอยากให้ช่วยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP แล้ว มีการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนั้นจึงอยากให้บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น อยากให้หีบห่อแตกต่างไปจากการบรรจุของทางชุมชนอื่น 

สรุปการประชุมแปรรูปขนม 

จากการร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะอาจารย์และคณะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงช่วยพัฒนาสินค้าให้กับชุมชน อาจเป็นการคิดสูตรขนมแปลกใหม่หรือเป็นการสำรวจทรัพยากรในชุมชนเพื่อที่จะนำทรัพยกรที่มีมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนในครั้งต่อๆ ไป

 

อื่นๆ

เมนู