ข้าพเจ้า นางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการอบรมการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ณ ศาลากลางบ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ จากสาขาศิลปะดิจิทัล (Digital Art) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการออกแบบโลโก้ของทาร์ตไข่ โดยพี่แก้วได้มีการเลือกแบบของ ร้านกู๊ด & กลาส เบเกอรี โดย นายพีรพัฒน์ คำปิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในการออกแบบ

 

• อยากได้กล่องแบบนี้

• รูปน้องกู๊ดน้องกลาสอยากได้แบบรูปภาพเหมือนจริง

• อยากได้โทนสีใช้โทนสีที่มีความสบายตามินิบอลเพราะในสมัยนี้ใช้ในโทนที่นิยมมาก

• อักษร เป็นชื้อแบรนด์ที่เลือกใช้ฟอนต์นี้เพราะว่าให้ความรู้สึกเป็นลายมือ เด็กๆน่ารัก ใช้สีตัวอักษรที่สลับสีกัน


รูปกิจกรรมการออกแบบโลโก้

 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13  ลงพื้นที่เก็บข็อมูลในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นจำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังและการสังเกตอาการของคนในชุมชนและมีการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ

แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน

 • วัดหนองโบสถ์ หมู่.13
 • วัดหนองยาง หมู่.7 
 • วัดสุวรรณาราม หมู่.4 
 • วัดหนองกันงา  หมู่.10

เฝ้าระวัง

    • มีการคัดกรองผู้นำทางศาสนาผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาหากมีไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ 37.5 ขึ้นไปร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว  หายใจเหนื่อย ทั้งนี้จะไม่ให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและให้ไปพบแพทย์ทันที

 •  มีการกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 •  มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
 • มีมาตรการคือจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  และจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีกรรม
 •  มีสมุดสำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
 • มีการทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • มีการระบายอากาศในสถานที่อย่างเหมาะสมโดยเปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
 • หากมีการทำอาหารหรือปรุงอาหารจะมีการสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือจะมีการทำตามหลักสุขาภิบาลสม่ำเสมอ  

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

    อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานการถอดบทเรียน TSI โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ดังหัวข้อต่อไปนี้

การดำเนินงานรายตำบล (TSI)

กลไกการพัฒนา

1.จัดตั้งทีมงาน (เข้าประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงาน)

2.ศึกษาข้อมูล(ลงพื้นที่ พบผู้นำชุมชน 14 ชุมชน)

3.วิเคราะห์ข้อมูล (ประชุมทีมงาน)

4.วางแผน (ประชุมประเด็นต่างๆ)

5.พัฒนาทักษะทีม(จัดอบรมทักษะด้านต่างๆให้กับทีม)

6.ลงมือปฏิบัติการ (ลงพื้นที่จัดอบรมทำกิจกรรม)

7.ประเมินผลงาน (สรุปผลการทำงานและประเมินการดำเนินงาน)

8.เผยแพร่ผลงานต่อยอดองค์ความรู้

ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

 • กิจกรรมช่วยส่งเสริมรายได้จากการนำผลผลิตและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูป
 • กิจกรรมช่วยคนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคง

ด้านสังคม

 • คนในหมู่บ้านมีทักษะในการหารายได้เสริมจากการทำการเกษตร
 • คนในหมู่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นที่ ตำบลหนองโบสถ์

มี 14 หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน 1,955 หลัง

ประชากรทั้งหมด 7,483 คน

ประชากรชาย 3,721 คน

ประชากรหญิง 3,762 คน

ศาสนสถาน 4 แห่ง

สถานศึกษา 3 แห่ง

สถานบริการสุขภาพ 2 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำไทรโยง และ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งแสงทอง และ ต.ชุมแสง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นางรอง และ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ และ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่ : โครงการแปรรูปขนมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

กิจกรรมที่ดำเนินการ :

 1. จัดอบรมโครงการแปรรูปขนม โดยให้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ปัญหาในการทำผลิตภัณฑ์ และความต้องการเพิ่มเติมที่จะให้สนับสนุน
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน (Packaging Design)
 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความหลากหลายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และมีการทดลองทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
 4. จัดอบรมการขอมาตราฐานให้กับผลิตภัณฑ์
 5. จัดอบรมเรื่องตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการและสร้างตลาดซื้อขายบน Platform Social Media (Facebook) ให้แก่ชุมชน

ตำบลหนองโบสถ์

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรพัฒนาการแปรรูปขนมและบรรจุภัณฑ์ โดยยังมีการรักษามาตรฐานของสูตรและรสชาติของขนม เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 2. ควรวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญหาก

     3.มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระยะเวลาในการทำโครงการอย่างเหมาะสม

 1. ควรศึกษาแนวโน้มทางการตลาดของขนมในชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการซื้อขายให้เหมาะกับยุคปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้ขนมระดับ SME มีความทันสมัยและเป็นที่น่าซื้อขายมาก

TP-Map 

 

การถอดบทเรียน TSI


วันที่ 6 ธันวาคม 2564 

      ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านโคกพลวงเพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564


สรุป

     ข้าพเจ้าลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)และได้ร่วมทำความดีเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อชุมชนและเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าสนใจมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู