1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
 4. HS03 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนกรกฎาคม บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตำบลหนองโบสถ์ อำเถอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS03 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมายประจำเดือนกรกฎาคม บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตำบลหนองโบสถ์ อำเถอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ ประเภทประชาชน หลักสูตร HS03  ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

    วันที่ 14 มิถุนายน 2564

     ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet ทางคณะอาจารย์ได้ประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันและได้คุยกับทีมงานหาตัวแทนเข้าแข่งขัน 7 คนและได้นัดหมายถ่ายทำวีดีโอแนะนำตามโครงการ U2t Hackahhon 

   วันที่ 20 มิถุนายน 2564

   เพื่อนๆและตัวแทนและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอในโครงการ U2t Hackahhon 2021 การแปรรูปขนมไทยเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน และให้ความรู้ทักษะต่างๆในการทำขนมไทยในรูปแบบไหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อๆไป

   วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 

ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื้อชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยของเดือนมิถุนายนเป็นจำนวน 30ชุด และเดือนกรกฏาคม 30 ชุด เช่นกันและไห้เก็บแบบสำรวจสำหรับศาสถานของเดือนมิถุนายน 4 ชุด เดิอนกรกฏาคม 4 ชุด

   วันที่ 11 กรกฏาคม 2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยของเดือนมิถุนายนเป็นจำนวน 30ชุด และเดือนกรกฏาคม 30 ชุด และเก็บแบบสำรวจสำหรับศาสถานของเดือนมิถุนายน 4 ชุด เดิอนกรกฏาคม 4 ชุด

  การประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน

 • เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
 • ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น 
 • ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด 
 • มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที 
 • มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่
 • มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว 
 • ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ 
 • เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที 

ศาสถาน

      ได้มีการคัดกรอง ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์ทันทีและกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นที่สุดและจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรมและมีการจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือ จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียนและต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณี มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุด เสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ โถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่ สำหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ

  สรุป

        จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกในการป้องกันหรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาได้มีการป้องกันการเกิดการติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้าไปประเมินบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนและได้ข้อมูลว่ามีคนในหมู่บ้านได้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ตอนนี้ไดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนางรอง

อื่นๆ

เมนู