ข้าพเจ้านางสาววนาลี เทียมศรีบุญ กลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่ หมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HSO3 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวันที่ 10-13/มี.ค/64 เก็บข้อมูล 01,02,06

  ความต้องการของชุมชน  ยกตัวอย่าง 5 ข้อ 

1.) อยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2.) มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่

3.) อยากให้มีการสนับสนุนจากรัฐบาล และการประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานที่เกียวข้องเข้ามาจัดการดูแลชุมชนให้ดีขึ้น

4.) เน้นกิจกรรมส่งเสริมในด้านสุขภาพและการกีฬาในชุมชนให้มากขึ้น

5.) อยากให้มีการจัดงบประมาณด้านสาธารณะสุข

เก็บข้อมูลแบบสำรวจ 01,06

  จากการที่ได้เก็บข้อมูลแบบสำรวจ 01,06 ไปพร้อมๆกันได้ทำการเก็บข้อมูลทั่วๆไปเช่น ทำไร่, ทำนา, ปลูกผักสวนครัว, ค้าขาย, เลี้ยงสัตว์, อาชีพทั่วๆไป และได้สำรวจทางด้านขนมไทยในชุมชนเนื่องจากในชุมชนไม่ค่อยได้มีการทำขนมไทยส่วนมากทำแต่ เฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ,ก้าวอี้ และอีกหลายๆอย่าง แต่มีชาวบ้านบางคนคนทำแคปหมูขายในชุมชนยังไม่มีผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในชุมชน

 

 

 

ระห่วางการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสำรวจ 01,06

เก็บข้อมูลแบบสำรวจ 02

          จากการที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนที่ให้ดิฉันสมาชิคกลุ่มประชาชนที่ได้รับมอบหมายลงพื้นเข้าเก้บข้อมูลแบบสำรวจสถาณะการ โควิด-19 ของบ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ 13 ชาวบ้านในชุมชนก็ได้ตอนรับเป็นอย่างดีมีการป้องกันรักษาความปลอดภัยของชุมชนและนอกเหนือจากนั้นก็ได้มีการคัดกลองชาวบ้านที่กลับมาจากต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้มีการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน และชาวบ้านในชุมชนก็มีความปลอดภัยและมีการใส่แมสปิดปากทุกครั่งเมื่อมีการจัดกิจกรรมในชุมชนและมีการเว่นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าใครไปไหนมาบ้าง

 

 

 

ระหว่างการสำรวจ สถาณะการ 

    (โควิด-19)

 

 

    บดสรุป

          จากการที่ได้เก็บข้อมูลแบบสำรวจ 01,02,06 ในพื้น หมู่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10-13/มี.ค./64 ดิฉันนางสาววนาลี เทียมศรีบุญ กลุ่มประชาชน ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนเกี๋ยวกับขนมไทยในชุมชนว่าจะพัฒนาในรู้แบบไหนดี ชาวบ้านก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาบูรณาการผลิตภัณฑ์แปลรูปขนมไทยในรู้แบบไหม่ๆให้ดีขึ้นซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีการทำขนมไทยในชุมชนชาวบ้านก็เรยอย่างให้ทางมหาลัยเข้ามาแนะนำชี้แจงข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้นำไปพัฒนาต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู