หลักสูตร: HS04 (01-02)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

      ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 12-14  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายอำพล ยศแก้วกอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชนหรือหมู่บ้านโคกสูง โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยการเข้าไปหาและพูดคุยกับ นายวิเชียร การะเกต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับชาวบ้านในชุมชนว่าชีวิตเป็นอยู่เป็นอย่างไร การใช้ชีวิตของชาวบ้าน เป็นอย่างไร หลังจากนั้ผู้นำของหมู่บ้านได้พาเดินสำรวจชุมชนและทางเจ้าหน้าที่ได้ทำแบบสอบถามกับประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การจักสาน การทอผ้าไหม  และด้านการทำการเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ หลังจากนั้นได้สอบถามแบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด-19 ในการนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ภาพ ดูวิธีการทำไหม

ขั้นตอนการสาวไหม

ภาพเส้นไหม

ภาพการให้ข้อมูลของประชาชน

ภาพการพูดคุยกับประชาชนก่อนเก็บแบบสอบถาม

ภาพขั้นตอนการเก็บแบบสอบถาม

ภาพขั้นตอนการจักสาน

ภาพรูปทรงต่างๆของการจักสาน

  1. สรุปผลการลงพื้นที่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีมาก ในการเก็บแบบสอบถามส่วนใหญ่ชาวบ้านต้องการสร้างรายได้ในชุมชนเพื่อมีอาชีพเสริมและมีเงินในส่วนตัว การลงพื้นที่ในด้านความต้องการประชาชนอยากได้กานอบรมด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในโครงการของรัฐบาลต่างๆ

อื่นๆ

เมนู