1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม

ข้าพเจ้านายธนารัตน์  เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนโดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เก็บขอมูลตามแบบฟอร์มรายงาน 01,02 เมื่อวันจันทร์ ที่8เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ได้มีความประสงค์จากอาจารย์ประจำกลุ่มมีคำสั่งให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม01,02 จนได้นัดหมายรวมกลุ่มเพื่อปฏิบัติการลงพื้นที่ในหมู่ที่5 บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์สอบถาม

1.ที่พบส่วนมากประชาชนจะว่างงานโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง59-70ปีเพราะช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำนาทำให้ไม่มีรายได้ ที่พบปัญหาอีกก็คือเนื่องจากพื้นที่บริบทโดยรวมเป็นการเกษตรค่อนข้างส่วนใหญ่90%ต้องพึ่งรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นเมื่อใดที่ผลผลิตการเกษตรมีปริมาณลดลงก็เท่ากับรายได้ของประชาชนเกษตรกรรมจะลดลงตามไปด้วย และปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดระลอก2 ที่เพิ่งจะผ่านมานี้ ทำให้ชาวบ้านประชาชนมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ในการเดินทางยากลำบากจึงทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรล่าช้า บางแห่งบางที่มีการลดจำนวนออร์เดอร์ลงอย่างมาก

 

ความต้องการของประชาชน

1.อยากได้วัตถุปัจจัยต่างๆมาช่วยเหลือวิถีชีวิตชาวบ้านปัจจุบัน

2.อยากมีงานทำที่บ้าน เพื่อนำรายได้มาชดเชยรายจ่าย

3.อยากให้ส่วนของภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาภายในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู