นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

เนื่องจากในระยะเวลาในการจัดทำโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เร่งรัด เพราะมีการเริ่มขุดตามสัญญาจ้างใกล้หมดสัญญาและยังมีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องมีการอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดทำโครงการของหน่วยงานเนื่องด้วยเอกสารที่เยอะทำให้การจัดทำเอกสารให้ครบทุกเป้าหมายต้องใช้เวลาในการจัดทำและเนื่องด้วยการจัดทำเอกสารต้องจัดทำให้ตรงตามเวลาที่ชี้แจ้งไว้ในสัญญา ส่วนมากที่ดิฉันได้รับมอบหมาย เป็นการจัดทำข้อมูลแบบรายงาน จัดเตรียมข้อมูลการออกพื้นที่ เช่น การการทำผังป่า 5 ระดับ การวาดภาพ โคก หนอง นา โมเดล  และมีการออกพื้นที่ไปจัดกิจกรรมกับพี่พัฒนากร งานที่เป็นเอกสารก็กะเป็นงานออกเลขรับเอกสารจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์สัมมาชีพชุมชนให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ สัมมาชีพชุมชน เช่น การมอบอุปกรณ์กาจัดทำหมู่แดดเดียว ใข่เค็ม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ

ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละอย่างดิฉันพยามที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลและเรียนรู้เพื่อปรับใช้ในการทำงานในหน่วยงานและนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู