โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

               นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภทนักศึกษาจบใหม่ ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ

เนื่องจากเป็นงานประจำอำเภอลำปลายมาศซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่จึงทำงานมีงานในสำนักงานจำนวนมาก เพราะมีโครงการต่างๆที่มีมาให้สำนักงานได้รับผิดชอบ การทำงานจึงไม่ใช่แค่ส่วนของตนเองในการทำงานจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายส่วนการปฏิบัติงานส่วนมากจึงต้องเป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าหรือ หรือทำงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้

ในส่วนของงานที่เจ้าหน้าที่มอบหมายคือการสนับสนุนการจัดทำโครงการให้สำเร็จ อย่างเช่น การเป็นผู้ดูแลเพจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ โครงการ โคกหนอง นาโมเดล โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการกองทุนสตรี   การปฏิบัติงานดูแลเพจคือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นในการทำงานขของสำนักงานหรือข่าวสารจากอำเภอสู่ชุมชน การปฏิบัติงานโครงการโคกหนองนา ดิฉันมีหน้าที่หาพิกัดในเว็บกรมที่ดินในการทำโครงการซึ่งในโครงการจะมีการขุดสระในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดทำเป็นแปลงเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดิฉันได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านให้ตรงตามรายชื่อที่สำนักงานมีให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน และโครงการกองทุนสตรี เป็นโครงการที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้กรอกใบสมัครลงในระบบโดยจะมีใบสมัครที่เป็นเอกสารมาให้และดิฉันกรอกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

 

           

       

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู