ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ประสานงานติดต่อไปยังผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเพื่อการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลบ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่13 ที่พบส่วนมากประชาชนจะว่างงานโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง59-70ปีเพราะช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำนาทำให้ไม่มีรายได้ ที่พบปัญหาอีกก็คือเนื่องจากพื้นที่บริบทโดยรวมเป็นการเกษตรค่อนข้างส่วนใหญ่90%ต้องพึ่งรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร

-ข้อมูลด้านอาชีพประชาชนในหมู่บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ตำบลผไทรินทร์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าว มัน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งอุตสาหกรรมด้านนี้มีอยู่ทุกที่ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงเก็บข้อมูลจากประชาชน จากการตั้งข้อสังเกตการประกอบอาชีพในชุมชนก็ได้รู้ว่ามีการปลูกพืชผักส่งออกนอกประเทศด้วยซึ่งเราก็ไม่รอช้ารีบลงพื้นที่แปลงผักศึกษาการเพาะปลูก การดูแลบำรุง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการส่งออก แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีบางช่วงที่ผลผลิตไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเพราะเนื่องด้วยโรคระบาดโควิด19 ในระลอกที่3 นี้ด้วย จึงเป็นปัญหาที่ต้องนำมาช่วยกันแก้ปัญหากันต่อไป

-ข้อมูลด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จากการสอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่บ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์ที่ลงพื้นที่วันพุธที่7เดือนเมษายน2564ได้เก็บข้อมูลความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายจนตกมาถึงรุ่นลูกปัจจุบัน โดยปัจจุบันขณะนี้สินค้าได้มีการเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของคนชุมชนกันเป็นอย่างดีมีการตั้งราคาไว้เป็นที่น่าสนใจก็มี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานี้ให้ข้อมูลมาว่ากว่าจะผลิตได้แต่ละอันต้องใช้เวลาหลายวันและวัสดุต้องมีคุณภาพมีคุณสมบัติอ่อนตัวยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน

-ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน จากการลงพื้นที่ในวันพุธที่7เดือนเมษายน2564ได้มีการเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่บ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์เรื่องการผลิตและการค้าขายกับระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเหมือนกัน คืออาหารส่วนใหญ่จะมาจากการ ”ซื้อกิน”เพราะอาหารหลักๆจะเป็นอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ไก่ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผักบางชนิดซึ่งความเป็นจริงในที่นี้ถึงแม้ชุมชนจะเป็นเขตพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารแต่ยังไม่พ้นต้องพึ่งพาระบบทุนนิยมหรือผู้ประกอบการนั่นเอง

-ข้อมูลด้านผลกระทบจากโควิด จากการสอบถามชาวบ้านประชาชนบ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์ได้ให้ความเห์นไว้ต่างๆนาๆกันไป บางคนรู้เรื่องมาก บางคนรู้เรื่องน้อย บางคนไม่รู้เรื่องเลยก็มี ต่อมาเป็นการสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนกับโควิด19ว่าจะมีการรับมือกันอย่างไร ประชาชนส่วนมากก็ตอบเป็นแนวเดียวกันว่าต้องสวมแมส ทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วนสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ในส่วนการสอบถามเรื่องรายได้ประชาชนในชุมชนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากระทบมาก บางครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็จะลำบากมาหน่อยเพราะไม่มีที่จ้างงาน

-สรุป ข้าพเจ้าได้สอบถามปัญหาและข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ข้อใหญ่ๆ 1.ข้อมูลการประกอบอาชีพ 2.ข้อมูลด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน และ4.ข้อมูลด้านผลกระทบจากโควิด19 โดยข้าพเจ้าคาดคิดว่าข้อมูลทั้ง4นี้จะครอบคลุมปัญหาอ่างครบครัน สามารถนำมาแก้ปัญหาในสถานการณืตรงหน้านี้ได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามหากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีข้อขาดตกบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับ ขอบคุณครับ

-ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ไม่มี

-ที่พัก/โรงแรม ไม่มี

-ร้านอาหารในท้องถิ่น

-อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-พืชในท้องถิ่น

-สัตว์ในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พุธที่12 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ เวลา 9.00 – 15.00 น. ได้มีการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน ออนไลน์ “ยักษ์จับโจน” ผ่านช่องทาง youtube ก่อนที่จะถึงเวลาการถ่ายทอดสด ทางมหาลัยก็ได้เปิดเทปการพูดบรรยายของท่าน ดร.ยักษ์ ได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับ SDG ต้องไม่ทำให้คนอดอยากใช้คำว่า “ซีโร่ฮังเกอร์” อาหารสำคัญที่สุด เงินทองเป็นของมายา แต่อาหารเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ เพื่อให้บรรลุ “ซีโร่ฮังเกอร์” FIO ได้ตั้งสมัชชาดินโลกขึ้น ไทยก็ได้ตังสมาชิกดินแห่งชาติขึ้น เพื่อทำดินให้อุดมสมบูรณ์ ประเทศเรามีดินดี น้ำดี พันธุ์ดี สำคัญที่สุดเรามีคนดี คือ มีน้ำใจ มีฝีมือในการเพาะปลูก ผลิตอาหาร มีน้ำใจผลิตแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ จึงทำให้โลกนี้มีความสุขทั้งโลกได้จริงๆ และต่อจากเทปของ ดร.ยักษ์ ก็เป็นการเปิดเทปบรรยายของ อาจารย์ โจน จันได ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้า แห่งสวนพรรณ ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้า ท่านได้พูดให้ความรู้ว่า หญ้า คือสิ่งที่ถูกใส่ร้ายมายาวนานว่า มันคือศัตรูของมนุษย์ ศัตรูของพืช จนคนจำนวนมากต้องคิดค้นยาฆ่าหญ้า ซึ่งจริงๆแล้วหญ้าไม่ใช่ศตรู  หญ้าคือมหามิตรที่ยิ่งใหญ่มาก หญ้าเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาดิน เพื่อช่วยเกษตรกร ฉะนั้น การฆ่าหญ้าจึงเป็นบาป เราจึงจำเป็นต้องแบนยาฆ่าหญ้าทุกชนิดที่จะเอามาใช้ฆ่าหญ้าและไม่จำเป็นต้องมีสารทดแทนใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าหญ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

และเมื่อใกล้จะถึงเวลางาน ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม พิธีดำเนินรายการถ่ายทอดสด มีลำดับการเปิดงานดังนี้ ในเวลา 9.00 น. จะมีพิธีเปิดบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านธัชกร หัตถาธยากูล และกล่าวรายงานโดยท่านนายอำเภอนางรอง ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ หลังจากมีพิธีเปิดและกล่าวรายงานจากผู้ใหญ่ทั้ง 2 ท่านแล้ว ก็จะเป็นการกล่าวขอบคุณ โดยท่านรักษาการแทนท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ท่านรองศาสตราจารย์ มาลิณี คุโทปะมา ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชน และตามด้วยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ พัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตะไกร้พวง เจ้าคณะตำบลหนองกง และประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืน ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่ปาฐกถาพิเศษออนไลน์ โดย ดร.ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หัวข้อที่ท่านจะบรรยาย คือเรื่องกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หลังจากฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.ยักษ์ เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จริงของการจัดงานครั้งนี้ คือที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง มีทีมพิธีกรตลอดถึง ท่านนายอำเภอนางรอง ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ เป็นประธานเตรียมที่จะทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงกว่า ในการถ่ายทอดสด หลังจากนั้นก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การฟังปาฐกถาพิเศษอีก 1 รอบ โดย ท่านโจน จันได บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาทางเลือกและทางรอดในยุคโรคไวรัสระบาด ช่วงท้ายรายการของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็จะเป็นการกล่าวปิดกิจกรรมบุญ โดยท่านพระครูวิสุทธิ์ พัฒนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดตะไกร้พวง และเจ้าคณะตำบลหนองกง

ความรู้ที่ได้จาก เรื่องกสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของ ดร.ยักษ์ คือ มีพระราชดำรัสคำพูดของพระราชาองค์รัชกาลที่ 10 ตรัสไว้ว่า เรามีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก ท่านได้เอาพื้นที่ดินในวัง 4 ไร่ ให้ทำอารยเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเรียกโคกหนองนาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เรียกว่า ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ให้มีศิลปะงามตา เพื่อทำให้คนมาดูแล้วอยากทำตาม เรียกว่าอารยเกษตร ความพอเพียงคือเราจะต้องมีชีวิตที่พอทุกอย่าง ทำแบบคนจน ทำแบบง่ายๆ และ 3 องค์กรหลักของโลก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรโลก กระทรวงสาธารณะสุขโลก และกระทรวงพาณิชย์โลก 3 องค์กรใหญ่ เริ่มประกาศแล้วว่า ไตรมาศหน้าภายใน 3 เดือน หลังจากนี้ไป ผลกระทบจากโควิด–19 มันจะทำให้ระบบการผลิตอาหารเป็นระบบอุตสาหกรรม เรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ จะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง เพราะฉะนั้นวิถีแห่งความพอเพียงจากเกษตรแปลงเล็ก จะอุ้มชูมนุษยชาติให้อยู่รอด รายใหญ่ๆจะเจอปัญหาต้นทุนและปัญหาแรงงาน เจอปัญหาโรคระบาด เมื่อเทคโนโลยีแพงขึ้น อาหารก็จะราคาสูงขึ้น คนรวยอาจจะยังไม่ลำบาก แต่คนชั้นกลางและคนจนจะลำบาก เพราะฉะนั้นมันเป็นยุคที่เราจะต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่

อื่นๆ

เมนู