ข้าพเจ้านางสาวนัยนา หอกระโทก เจ้าหน้าที่โครงการประเภทกลุ่มนักศึกษา ต.ผไทรินทร์สังกัด HS04 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น

  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกงิ้วตำบล ผไทรินทร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน   หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ก็ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน ตามแบบสอบถามพบว่าชุมชนพบปัญหาการไม่มีอาชีพทำหลังจากการทำนา ประชาชนว่างงาน ทำให้ประชาชนส่วนมากไม่มีรายได้ ปัญหาการขาดความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) ทำให้ชุมชนพลาดโอกาสจากโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือ เช่นนี้ชุมชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโครงการของเราจะเข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนและเข้ามาให้ความรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้ไม่พลาดจากหลายๆโอกาสที่รัฐบาลช่วยเหลือ

   ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลผไทรินทร์ ประชาชนมีน้ำใจและการปลูกกระเทียม วันที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรข้าพเจ้าได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่จับกลุ่มกันมัดกระเทียมหน้าบ้าน แทบทุกหลังคาเรือนจะมีกระเทียมตากแห้งไว้ข้างบ้าน ข้าพเจ้าเองก็ได้ทดลองมัดกระเทียมกับชาวบ้าน ยังไม่พอแถมชาวบ้านยังให้กระเทียมสดและกระเทียมแห้งมาลองรับประทานอีกด้วย ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งในตำบลผไทรินทร์ มีโอกาสข้าพเจ้าอยากยกระดับกระเทียมของชุมชนเป็นสินค้าที่สามารถเป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม รู้จักการวางตัวเข้าหาประชาชน และที่สำคัญได้ทราบปัญหาของชุมชนทำให้ข้าพเจ้าได้คิดที่จะพัฒนาและอยากเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการและรอรับคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อเข้าพัฒนาตามโครงการอย่างเต็มที่

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู