หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้า นางสาว จุรีพร วิเศษศรี ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนมีนาคม เพื่อที่จะทราบข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน( แบบฟร์อม 01)และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02)   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น  ณ หมู่5 บ้านโคกสูง, หมู่1 บ้านโคกซาดและหมู่13 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จากที่ได้ลงพื้นของหมู่บ้านดังกล่าวนี้ แต่ละหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันและการทำอาชีพเสริมที่สามารถทำให้เกิดรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว บางหมู่บ้านก็จะปลูกพริก,ปลูกต้นหอมส่งขายตลาด และจะมีหมู่บ้านโคกซาดบางกลุ่มที่ทำอาชีพเสริมในด้านจักรสานตระกร้าหวายที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีตลาดเพื่อจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งชาวบ้านต้องการตลาดที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมให้เกิดรายได้ขึ้นมากจากเดิมและในส่วนการติดตามแบบฟร์อม02ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ข้าพเจ้าได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจและการป้องกัน ซึ่งชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้านให้ความรู้เป็นอย่างดี และชาวบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ และในส่วนของการอบรมทักษะ4ด้านผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่    1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy    2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
 3) ด้านการเงิน Financial Literacy    4) ด้านสังคม Social Literacy   การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ในหลายๆด้านที่จะนำมาปรับ

ใช้การทำงานแบบเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี 

สรุปการลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านคุ้นเคยกับผู้ปฏิบัติงานจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานในการสอบถามข้อมูลพร้อมทั้งพาเดินชมแหล่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของหมู่บ้าน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามผลจากเดือนมีนาคมได้เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควรและเดือนต่อไปยังต้องติดตามผลกันต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู