ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลผไทรินท์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกของการทำงาน จึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนใน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านโคกงิ้ว หมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่3 บ้านผไทรินทร์ หมู่19 บ้านผไทรินทร์พัฒนา และหมู่18 บ้านโนนศิลา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

จากการที่ได้ลงพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี จะมีก็เพียงส่วนเล็กๆ น้อยๆ บอกว่าแบบสอบถามค่อนข้างที่จะน่าเบื่อ ก็อาจจะมีการพูดคุยสื่อสารนอกเรื่องกันบ้าง จะได้ให้การตอบแบบสอบถามไม่น่าเบื่อจนเกินไป

จากการสำรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ การทอเสื่อ การทอผ้า และการจักสาน โดยข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า จะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และคาดว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับประชาชนด้วย

อื่นๆ

เมนู