โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ข้าพเจ้า นางสาวจรรยา พันธ์โยศรี จิตอาสาพัฒนาชุมชน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนและเก็บแบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่และเก็บข้อมูลใน 5 หมู่บ้านคือ บ้านสีชวา บ้านหนองมะค่า,บ้านหนองมะค่าใหม่,บ้านโคกว่างและบ้านสำโรง ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พบว่า ต.ผไทรินทร์ เป็นสังคมเกษตรกรรมที่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง นอกจากนี้มีการสานกระติ๊บข้าว ทอเสือ เป็นอาชีพเสริม แต่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและการส่งเสริมทางด้านการตลาดจึงทำให้มีรายได้เพียงเล็กน้อย จากการสำรวจปัญหาที่พบคือเมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยว คนจะว่างเว้นไม่มีงานทำต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพังหรืออยู่บ้านเลี้ยงหลาน ร้อยละ 60 ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งสามารถให้ข้อมูลบางเรื่องที่เป็นเรืองใกล้ตัว ถ้าเป็นเรื่องไกลตัวจะไม่สามารถลงรายละเอียดและให้ข้อมูลได้มากนัก

จากการสำรวจเรื่องผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันได้เป็นอย่างดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

สรุปประเด็นสำคัญคือการพัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมเรืองการตลาดอย่างจริงจังให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอและไม่ต้องมีการย้ายถิ่นฐานของคนในวัยหนุ่มสาวที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนได้คืนถิ่นหยั่งรากแก้วสู่สังคมที่ยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู