หลักสูตร: HS04 (01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                      ข้าพเจ้า นางสาว นวลพรรณ แบบรัมย์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย ประเภทนักศึกษา ได้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ในหมู่ที่ 11,16,15,3,19และ18 ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                 ซึ่งตำบลผไทรินทร์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีประชากร ชาย 5,006 คน และ หญิง 4,952 คน รวมทั้งสิ้น 9,958 คน มีจำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน และมีอาชีพเสริม คือ รับจ้าง และ เลี้ยงสัตว์                 

             ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานคณะนักศึกษาได้เข้าไปติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกบ้านเกี่ยวกับการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านและขอความร่วมมือจากลูกบ้านในการให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลภายในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน

              ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01เกี่ยวกับรายได้พื้นฐานของครัวเรือน , แบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและผลกระทบจากโควิด-19 และแบบฟอร์ม06 เกี่ยวกับมาตรการของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลจากลูกบ้านในแต่ละหมู่ จากการลงพื้นที่ในการสำรวจพบว่าลูกบ้านในแต่ละหมู่ยังมีความเป็นอยู่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การทอผ้าไหม การปลูกหอม เพื่ออุปโภคและบริโภค แจกจ่ายกันเองภายในหมู่บ้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ำใจในสังคมร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบปัญหาในหลายๆเรื่องเช่น ชาวบ้านส่วนมากยังขาดรายได้อยู่มากและยังมีภาระหนี้สินซึ่งทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เนื่องจากส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน และทำไร่ ซึ่งต้องเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่มีต้นทุนสูง ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น นาแห้งแล้ง ทำให้ชาวบ้านไม่มีข้าว เป็นต้น

     

           

     

 

อื่นๆ

เมนู