หลักสูตร: HS04 (01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้านางสาวศศิวรรณ นาคศรี ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 12-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ หมู่บ้านโคกงิ้ว หมู่ 16 โคกงิ้วใหม่ หมู่ 11 และหมู่บ้านโนนศิลา หมู่ 18 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน HS04 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ที่เป็นความจริงมาใช้ประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ 16 บ้านโคกงิ้ว หมู่ 11 และโนนศิลา หมู่ 18 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าได้พบเป็นลำดับต้นๆในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นี้ คือปัญหาชาวบ้านในชุมชนไม่มีรายได้หลัก เนื่องจากประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และทำได้แค่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการทำนาใช้ทุนเป็นจำนวนมากและพบปัญหาความแห้งแล้ง จึงก่อให้เกิดการขาดทุนจากการทำนา และชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมในช่วงไม่ใช่ฤดูทำนา คือ อาชีพปลูกกระเทียม ทอเสื่อ และเย็บจักรอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามรายได้ของชาวบ้านก็ยังไม่เพียงพอต่อครัวเรือน 

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี อาจพบปัญหาบางส่วนใหญ่ไม่อยากบอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว แต่ภาพรวมของหมู่บ้านให้ความร่วมมือดี และชาวบ้านอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนทเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหรือผลิตภัณฑ์ OTOP

 

 

อื่นๆ

เมนู