ข้าพเจ้านางสาววรัชยา สุขรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ผไทรินทร์
หลักสูตร: จักรสาน
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่บ้านหนองมะค่าใหม่ และหมู่บ้านสีชวา ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน และได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานขอความร่วมมือจากชุมชนในการตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่บ้านสีชวา และหมู่บ้านโคกสว่าง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานเป็นเวลาหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ประจำหมู่บ้าน ทุกๆคนให้ความร่วมมือดีมาก ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแบบฉบับของชาวบ้านธรรมดา ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงสมัยเทคโนโลยียังไม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันขนาดนี้ ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหมด เช่นออกไปทำงานรับจ้าง ปลูกผักสวนครัว หรือเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ยกเว้นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงอาศัยอยู่ที่บ้านเท่านั้น ทุกหลังคาเรือนที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ทุกคนให้ความเป็นกันเองอย่างมากไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกหน้าแต่ให้ความรู้สึกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานท่านคนนึง บางบ้านซึ่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็ให้ดักแด้มาเป็นของฝาก บางบ้านทำสวนพริกก็ให้พริกมาเป็นของฝากอีกเช่นกันปัญหาของชาวบ้านที่ข้าพเจ้าพบเห็นได้ชัดเลยคือชาวบ้านส่วนใหญ่นอกจากอาชีพหลักๆ ของเช่นรับจ้างตัดอ้อย หรือทำนา เมื่อหมดฤดูกาลทำนาหรือตัดอ้อย ชาวบ้านจะไม่มีงานอื่นรองรับ ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ในช่วงนั้นๆ อีกทั้งช่วงนี้ยังมีโรคระบาด (โควิด19) จึงทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่เป็นอย่างมาก

และสุดท้ายการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้อย่างดียิ่ง ทุกๆคนช่วยกันทำงาน งานจึงจะสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี และรู้จักการวางแผนการทำงาน ด้วยเวลาที่กระชั้นชิดควรวางแผนการทำงานอย่างไรที่จะไม่ทำให้งานล่าช้า ท้ายที่สุดคงจะเป็นการได้มิตรภาพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมนี้แหละค่ะ

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู