ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) และได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมดมาลงในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คนในหมู่บ้านบางส่วนไม่อยู่บ้าน จึงทำให้ข้อมูลที่ได้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ในเดือนมีนาคมนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 8 มีนาคม 2564ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด 9 คน ได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) เพิ่มเติมในหมู่ที่ 14 บ้านโคกตาเงิน หมู่ 19 บ้านผไทรินทร์พัฒนา การลงเก็บข้อมูลในเดือนนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากพอสมควร

ในส่วนของปัญหาของคนชุมชนก็ไม่แตกต่างจากการลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเมล็ดข้าวกลายพันธุ์ อาชีพของชาวบ้านในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้สอบถามและพบเจอ อย่างเช่น ทำไร่ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมัน และทำสวนผักเพื่อจัดจำหน่าย บางหลังคาเรือนที่ไม่มีต้นทุนมากนักก็ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ส่วนด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน ส่วนของผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงวิธีการป้องกันและอาการของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนมากก็จะไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง จะอยู่เฉพาะแค่ในบริเวณหมู่บ้าน หากต้องออกไปนอกหมู่บ้าน ก็จะสวมหน้าอนามัยทุกครั้งและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

       

 

อื่นๆ

เมนู