หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้า นายราเมศ คะเชนทร์กูล ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม   ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนในหมู่บ้านผไทรินทร์(หมู่3) และหมู่บ้านผไทรินทร์พัฒนา (หมู่19) ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

     

จากกการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่19  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีปัญหาบางประการที่พบคือ ประชาชนบางท่านย้งไม่กล้าให้ข้อมูล เนื่องจากยังไม่ไว้วางใจต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนให้เข้าใจ ในส่วนของแนวทางการแก้ไขคือ จัดทำบัตรประจำตัวให้กับผู้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อประชาชนในชุมชน

   

ผลการสอบถามในด้านความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเข้าไปช่วยเหลือคือ การขยายไฟฟ้าสู่ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากอาชีพหลักของคนในพื้นที่คือการทำการเกษตร พืชหลักได้แก่ข้าว ซึ่งจะมีผลผลิตได้ปีละครั้งเพราะต้องอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาล หากมีการขยายไฟฟ้าเข้ามาสู่ภาคการเกษตรจะสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำ เช่นการเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำขึ้นมาใช้ปลูกพืชได้หลายชนิดตลอดทั้งปี จะส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่กินดีอยู่ดียิ่งๆขึ้นไป

   

อื่นๆ

เมนู