หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน การลงพื้นที่เดือนนี้ เป็นการลงพื้นที่เดือนที่สามของการทำงาน จะเห็นได้ว่าจากการทำงานของเดือนมีนาคมข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลของประชากรไปบ้างบางส่วนแล้ว แต่จำนวนที่เก็บข้อมูลนั้น ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนใน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี เพราะว่าได้ทำการลงพื้นที่กับชุมชนไปบ้างแล้วบ้างจึงทำให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีประชาชนบางส่วนยังไม่กล้าให้ข้อมูล เนื่องจากยังไม่วางใจต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนให้เข้าใจเพื่อให้มีความเข้าใจและมีความน่าเชื่อถือต่อประชาชนในชุมชน และในเดือนเมษายนนี้ได้มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) มี  4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy  2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy  3) ด้านการเงิน Financial Literacy   4) ด้านสังคม Social Literacy ทั้ง 4 ทักษะที่กล่าวมานี้จากการที่ได้ข้าพเจ้าอบรมครบทุกหลักสูตรและผ่านการอมรบเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าพึงพอใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการอบรมให้ความรู้และไม่น่าเบื่อ

จากกการลงพื้นที่ปฎิบัติงานพบว่าคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์โดยส่วนมากคนในชุมชนจะปลูกข้าว ปลูกอ้อย และมันสำปะหลัง รายได้หลักของครัวเรือนส่วนมากมาจากการทำอาชีพหลักและรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้เมื่อหมดฤดูกาลทำนาจะมีการปลูกหอมแดง กระเทียม และพริกปลอดสารพิษ เป็นรายได้เสริมของครอบครัวแต่ทั้งนี้เนื่องจากมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นจำนวนมาก เกินความต้องการของตลาดจึงทำให้ราคาหอมแดงและกระเทียมไม่ค่อยดี หากมีการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของหอมแดงและกระเทียม เช่นการทำน้ำพริกต่างๆ จะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงานที่ยั่งยืนของชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู