หลักสูตร HS:04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้า นางสาวจรรยา พันธ์โยศรี ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานเดือนเมษายน  ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการประชุมวางแผนงานก่อนลงพื้นที่เพื่อการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนในหมู่บ้านโคกสูง,บ้านโคกซาดและบ้านหนองหัวช้าง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมาย แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 ที่และการลงพื้นที่พบปะกลุ่มอาชีพในชุมชน

จากการเก็บข้อมูลในเดือนนี้ พบว่าข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากข้อมูลของประชาชนที่เก็บไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เพราะประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่เหมือนกัน คือ อาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และสวนยางพารา เมื่อหมดฤดูการทำนา จะมีการปลูกพืชอายุสั้น เช่น ฟักทอง หอมแดง กระเทียม แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนคือ ในการประกอบอาชีพเกษตรต้องลงทุนจำนวนมาก จึงมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทำให้มีหนี้สินสะสม  รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากการทำนา  แม้จะมีการสานตะกร้า ทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ และยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง ส่วนมากทำขึ้นมาเพื่อใช้เองหรือซื้อขายกันในวงแคบๆ เพราะหากผลิตขึ้นมาในปริมาณมากจะไม่มีตลาดรองรับ

แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาต้อง เริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการตลาดพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสินค้าของชุมชน จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและหยั่งรากแก้วให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ระหว่างนี้มีการระบาดของโรคอีกครั้งประชาชนมีการตื่นตัวเฝ้าระวังป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ งดการพบปะและจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ไม่มีการละเล่นสาดน้ำการรวมกลุ่มยังมีบ้างแต่เป็นเพียงคนในครอบครัว

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้เริ่มฝึกอบรมพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กำหนด ไว้ 4 ด้าน ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

  • การรู้สารสนเทศ |Infomation Litercy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

  • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | Easy English for Everyday Life

3) ด้านสังคม Social Literacy

  • การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working
  • การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media
  • จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work

4) ด้านการเงิน Financial Literacy

 

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม มาใช้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู