ข้าพเจ้านางสาวขนิฐา สเทียนรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) และได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมดมาลงในระบบเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ อีกทั้งยังเรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสานและวิธีการทอผ้าจากคนในหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน

วันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 12 คน ได้ลงพื้นที่หมู่ 1 โคกซาด หมู่ 4 หนองหัวช้าง และ หมู่ 5 โคกสูง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) และยังได้เรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสานและวิธีการทอผ้าจากคนในหมู่บ้าน บางกลุ่มที่ทำอาชีพเสริมในด้านจักรสานตระกร้าหวายที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีตลาดเพื่อจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งชาวบ้านต้องการตลาดที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมให้เกิดรายได้ขึ้นมากจากเดิม ดังนั้นข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชน

ส่วนของผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงวิธีการป้องกันและอาการของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนมากก็จะไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง จะอยู่เฉพาะแค่ในบริเวณหมู่บ้าน หากต้องออกไปนอกหมู่บ้าน ก็จะสวมหน้าอนามัยทุกครั้งและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

 

                     

                    

อื่นๆ

เมนู