หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน

ข้าพเจ้า นายราเมศ คะเชนทร์กูล ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 7เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,แบบฟอร์ม 02 และแบบฟอร์ม06 เพิ่มเติม นอกจากนี้ระหว่างการเก็บข้อมูล ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน ในด้านของการทำอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำอาชีพหลักคือเกษตรกรรม

การลงพิ้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ณ บ้านโคกสูง,บ้านโคกซาดและบ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการสอบถามข้อมูล ประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก ทางผู้นำหมู่บ้านได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยดี โดยเป็นการเก็บข้อมูลในกลุ่มของประชากรที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลจากการที่ลงพื้นที่ในสองเดือนที่ผ่านมา ลักษณะของการให้ข้อมูลจะเหมือนกับเดือนที่ผ่านมา คือ ประชากรที่ให้ข้อมูลจะเป็นกลุ่มคนในวัยกลางคนจนถึงผู้สูงวัย เนื่องจากกลุ่มคนในวัยแรงงานจะออกไปทำงานในเขตอุตสาหกรรม และในบางหลังคาเรือนจะไม่มีผู้อยู่บ้าน เพราะต้องออกไปรับจ้าง  การสอบถามในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 พบว่าประชากรมีความรู้ในการป้องกันตนเองได้ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้นำชุมชนและจากสื่อโทรทัศน์ในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคได้อย่างดี ระหว่างการทำแบบสอบถามกับประชากรในพื้นที่แต่ละหลังคาเรือน ข้าพเจ้าได้พบเห็นถึงวิถีชีวิตในด้าน การทำอาชีพเสริมของประชากรที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือการทอผ้าไหม จากการที่ได้สอบถามประชากรในพื้นที่ถึงกระบวนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนในกลุ่มวัยกลางคนจนถึงผู้สูงวัยที่ทำงานในด้านนี้ เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต ความพิถีพิถัน ของแต่ละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงตัวหม่อน เฝ้าดูแลฟูมฟักจนตัวหม่อนเติบโต เพื่อให้ตัวหม่อนสร้างรังไหมแล้วนำมาสาวเอาเส้นไหม ไปผ่านกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแกะปมเศษขี้ไหมออกจากเส้นไหม การนำเส้นไหมไปผูก(มัดหมี่)เพื่อทำลวดลายตามที่ต้องการ จากนั้นนำเส้นไหมไปย้อมสีให้เกิดความสวยงาม และนำไปทอเส้นต่อเส้นจนเป็นผืนผ้าไหม ที่มีความสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจ ให้กับผู้พบเห็น  ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนั้น จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความใส่ใจและ เวลาที่ใช้นานนับเดือนในแต่ละกระบวนการผลิต ซึ่งได้สอบถามเพิ่มเติมในด้านวัตถุประสงค์หลักของการผลิตคือ นำมาใช้สวมใส่เป็นเครื่องแต่งกาย หรือการผลิตไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าโสร่ง หรือการนำผ้าไหมไปตัดชุดแบบอื่นๆเพื่อนำไปสวมใส่ในโอกาสที่สำคัญๆ เช่น วันสำคัญทางประเพณีนิยมของไทยหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชนทั้งหมู่บ้านจะไปทำบุญที่วัด ซึ่งแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม แลดูแล้วสวยงามเป็นที่ประทับใจ

ผลการสอบถามในด้านความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยเหลือในด้านของการจัดการด้านการตลาดหรือแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชุนอย่างยั่งยืน

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน เมษายน

1.ในด้านของแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากประชากรและผู้นำในพื้นที่

2.ในด้านการศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ความใส่ใจ ที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง  แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่ามีความสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การสืบทอดวิถีของบรรพบุรุษจากลูกหลานในชุมชน  ให้ดำรงคงอยู่ในสังคม ในยุคของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ให้สืบเนื่องต่อไปตราบนานเท่านาน

อีกทั้งในเดือน เมษายน 2564 ข้าพเจ้ายังได้อบรมทักษะในด้านดิจิทัล หัวข้อ Cloud TtechnologyTtools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud การนำเสนอข้อมูล การใช้งานระบบCloud ในการสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับตัวข้าพเจ้าอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู