หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564   ข้าพเจ้า นางสาววรัชยา สุขรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงปฏิบัติงานในตำบลผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะทราบข้อมูล 01,02และ06 ของประชาชนที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูล การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ณ หมู่5 บ้านโคกสูง, หมู่1 บ้านโคกซาดและหมู่13 บ้านหนองหัวช้าง ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ได้ลงพื้นของหมู่บ้านดังกล่าว ทางด้านเศรษฐกิจมีความย่ำแย่เป็นอย่างมาก เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนไม่มีตลาดเพื่อจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ ทำให้เข้าถึงได้ยาก ในด้านสภาพแวดล้อมพบว่ามีถนนตัดผ่านและมีน้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงทุกหลังคาเรือน และเอกลักษณ์แต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างชัดเจน ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานคิดว่าการส่งเสริมเอกลักษณ์ของหมู่บ้านให้มีความโดดเด่นอาจทำให้หมู่บ้านที่ดูธรรมดากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ อีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพของคนในหมู่บ้านอีกด้วย ในส่วนของแบบฟอร์ม02 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ข้าพเจ้าได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจและการป้องกัน ซึ่งชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้านให้ความรู้เป็นอย่างดี และชาวบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของต่างๆ

ในส่วนของการอบรมทักษะ 4 ด้าน

1. ทักษะด้าน Digital Literacy

ข้าพเจ้าได้อบรมในรายวิชา การรู้เทคโนโลยสารสนเทศ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  และการรู้เท่าทันสื่อ (10 ชั่วโมงการเรีย นรู้) ซึ่งจบหลักสูตรแล้ว

2.ทักษะด้านSocial Literacy

ข้าพเจ้าได้อบรมในรายวิชา การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)   จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทาํงาน (8 ชั่วโมงการเรียนรู้) และการสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์(6 ชั่วโมงการเรียนรู้ )  ซึ่งจบหลักสูตรแล้ว

3.ทักษะด้านEnglish Literacy

ข้าพเจ้าได้อบรมในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (24 ชั่วโมงการเรียนรู้) ซึ่งจบหลักสูตรแล้ว

4.ทักษาะทางด้านการเงิน ข้าพเจ้าได้อบรมในรายวิชา เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)  และ  การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)

ซึ่งจบหลักสูตรแล้ว

สรุปการลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ แตกต่างกับการลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม2564 เล็กน้อย เนื่องด้วยชาวบ้านคุ้นเคยกับผู้ปฏิบัติงานจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพาชมสถานที่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงความโดดเด่นของหมู่บ้านอย่างแท้จริง

อื่นๆ

เมนู