1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนม มิถุนายน 2564

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนม มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ข้าพระเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมออนไลน์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พศ.2564 โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

  1. ใช้ banner ส่วนกลาง ตาม (Banner size dimension) เพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website / สื่อ online และ ในพื้นที่จัดกิจกรรม ( on-site ) ของมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำ VDO Clip ตามแนวทาง (Covid Week Struction vdo) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรณรงค์การฉีดวัคซีนต้านโควิดในชุมชน
  3. Upload VDO Clip ข้อ 2 ใน Website U2T Online Community เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ ทางช่องทางต่างๆ ของ สป อว และ มหาวิทยาลัยต่อไป จากการประชุมได้ข้อมูลคือจะทำการลงพื้นที่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ ได้ทำการลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พศ.2564 โดยเริ่มจากการช่วยกันจัดทำป้ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์เกี่ยวกับการรณรงค์เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีน ต่อจากนั้นได้ทำการไปทำความสะอาดแหล่งชุมชนในตำบลผไทรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์และบริเวณวัดจินดารามตั้งอยู ณ หมู่ที่ 3 บ้านไผทรินทร์ และไปทำความสะอาดกำจัดเชื้อที่โรงเรียนบ้านผไทรินทร์อีกด้วยพร้อมกับมีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนในพื้นที่ หมู่ที่16บ้านโคกงิ้วใหม่ และหมู่ที่11บ้านโคกงิ้ว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ในส่วนข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเพิ่มเติมคือการพูดรณรงค์เชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนจึงได้มีการถ่ายทำวีดีโอ และคำพูดที่ใช้พูดเชิญชวนคือ “พวกเรา U2T อยากเชิญชวนให้พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ โดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก…ทุกวันนี้ มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประเทศไทยของเรา…เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ” โดยได้พูดเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษาเขมรเพราะจะเป็นการสื่อสารให้เข้าใจง่ายกับคนในท้องถิ่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์พร้อมทั้งอีก 10 ตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ “ปลูกป่า-เสวนาชุมชน” ในวันที่ 26 พ.ค. 2564 นี้ ตั้งเเต่เวลา 9.00-15.00 น. โดยในภาคเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชนเกี่ยวกับ วิสาขบูชาวันนี้ทำความดีเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน เเละ ภาคบ่าย ร่วมปลูกป่าด้วยกัน โดยมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิม์ในชื่อ “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ด้านจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ หมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนจากการลงพื้นที่ในหมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ข้อมูลที่ได้คือหมู่16 มีการรวมกลุ่มการทอผ้า และมีการรวมกลุ่มการทำจักสานตะกร้าหวายเทียมทั้งหมด 12 คน หัวหน้ากลุ่มคือนางทองนาค ชะนะนาน ให้ข้อมูลมาว่าการทำตะกร้าหวายเทียมนั้นเราไม่สามารถทำโครงของตะกร้าเองได้เนื่องจากโครงของตะกร้าต้องมาจากหวายจึงได้ทำการสั่งซื้อโครงตะกร้าราคาอยู่ที่ 100-120 บาท ลวดลายของตะกร้าขึ้นอยู่กับแบบที่จะทำและระยะเวลาในการทำก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราจักสานว่ามีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลอื่นๆที่ได้ พบว่าประชาชนมากกว่า 95% ของหมู่บ้านล้วนทำการเกษตรทั้งสิ้นคือการทำนาข้าว ในส่วนที่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น พริก หอม กระเทียม และสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แทบจะทุกครัวเรือนคือ โค กระบือ สุนัข และไก่

จากกการลงพื้นที่ปฎิบัติงานจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม พศ.2564 ได้รณรงค์เชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีน ต่อจากนั้นได้ทำการไปทำความสะอาดแหล่งชุมชนในตำบลผไทรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์และบริเวณวัดจินดารามตั้งอยู ณ หมู่ที่ 3 บ้านไผทรินทร์ และไปทำความสะอาดกำจัดเชื้อที่โรงเรียนบ้านผไทรินทร์อีกด้วยพร้อมกับมีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ฉีดวัคซีนในพื้นที่ หมู่ที่16บ้านโคกงิ้วใหม่ และหมู่ที่11บ้านโคกงิ้ว “โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยในภาคเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชนเกี่ยวกับ วิสาขบูชาวันนี้ทำความดีเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดิน เเละ ภาคบ่าย ร่วมปลูกป่าด้วยกัน โดยมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ในด้านการลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านและการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามพบว่าคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์โดยส่วนมากคนในชุมชนจะปลูกข้าวเป็นหลัก รายได้หลักของครัวเรือนส่วนมากมาจากการทำอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้เมื่อหมดฤดูกาลทำนาจะมีการปลูกหอมแดง กระเทียม และพริกรวมไปถึงการทำตะกร้าหวายเทียมเพื่อจำหน่ายของกลุ่มแม่บ้านเป็นการสร้างรายได้เสริมที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู