หลักสูตร: HS04โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

      ในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เนื่องด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) ซึ่งข้าพเจ้านางสาว นวลพรรณ แบบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษารับผิดชอบพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นเพื่อลงมติหาวันที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านสะดวกลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมและมติที่ได้ คือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในส่วนรายละเอียดการดำเนินงาน มีดังนี้ กิจกรรมที่ 1 “ รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน “ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนมีดังนี้ STEP1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด  ซึ่งเป็นการทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายไวรัสและยังทำให้ตำบลน่าอยู่ขึ้นนั่นเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ , โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และวัดจินดาราม ซึ่งเป็นวัดที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ร่วมกันในหลายหมู่บ้าน ถัดมาใน STEP2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด เป็นการเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น ในส่วนขั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการดูแลตนเองจากกรมควบคุมโรคอย่างละเอียดและถี่ถ้วนก่อนจะลงพื้นที่เพื่อมอบความรู้เพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ประชาชนในพื้นทีที่ยังไม่ทราบบางข้อมูล อีกทั้งในขั้นตอนนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติดูแลตนเองและรับผิดชอบแก่สังคม ท้ายสุดในส่วนของ STEP3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 นั่นก็คือการจัดหาและบริการอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งาน อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นและอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการป้องกัน ซึ่งพบว่าในพื้นที่ผไทรินทร์นั้น มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้จริง กระจายให้ประชาชนใช้ได้อย่างมีมาตรฐาน เช่น หน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทั้งในพื้นที่ยังมีสถานที่กักตัว เพื่อให้ประชาชนที่ไปอยู่นอกพื้นที่ที่เดินทางกลับมายังเคหสถานของตนได้กักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ผไทรินทร์ต่อไป ถัดมาผู้ปฏิบัติงานยังได้รณรงค์การฉีดวัคซีนโดยการถ่ายคลิปวิดีโอรณรงค์ เชิญชวนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันจากโรค COVID-19 พร้อมทั้งมีการจัดทำป้าย BANNER เพื่อเดินเชิญชวนประชาชนตามหมู่บ้าน และได้ให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนดูแลตัวเองก่อนไปฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี อาทิเช่น ลดแอลกอฮอล์ งดออกกำลังกายอย่างหนักก่อนไปฉีด เป็นต้น อีกทั้งยังแนะนำประชาชนเกี่ยวกับอาการก่อนฉีดและหลังฉีดเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกหากมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนัก

        ถัดมา ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้รับหน้าที่มอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาลั่นทุ่งทั่วสามหนอง ภายใต้เรื่อง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าแผ่นดิน” ดำเนินการเสวนาโดย คุณมนัญญา ม่วงสมสุข ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์ และใจความสำคัญของการเสวนานี้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ แรงขับเคลื่อนในการปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังได้พบเกษตรกรดีเด่นในการปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ท่านเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ เป็นต้น และถัดมาในช่วง 13:00 น. ข้าพเจ้าได้ร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าแผ่นดินพื้นที่ 20 ไร่ ณ ด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ และในส่วนของวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาอีก 1 ท่าน ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 19 บ้านผไทรินทร์ เพื่อไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการของผู้ที่ไปรับวัคซีนมาแล้ว และนอกเหนือจากนี้ยังสำรวจถามประชาชนว่ามีประชาชนนอกพื้นที่กลับมายังเคหสถานหรือไม่

จากกิจกรรมทั้งหมดในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าสรุปได้ดังนี้ จากกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) พบว่าภายในพื้นที่ตำบลไผทรินทร์ยังคงรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง ดูแลตนเองเป็นอย่างดีจากเหตุการณ์โควิดระลอกใหม่ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอและได้มาตรฐานพอสมควรในการป้องกันตนเอง อีกทั้งหน้าสถานที่กักตัวยังคงมีอสม.ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยอีกด้วย ถัดมาในส่วนกิจกรรมปลูกป่า ได้เห็นถึงความร่วมมือของทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่อาสามาปลูกป่าเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติในวันวิสาขบูชา ท้ายสุดจากการที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่เพื่อสอบถามกับประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบก็ยังคงพบว่าประชาชนวิตกกังวัลกับโรคโควิดระลอกใหม่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ก็ยังมีความรับผิดชอบและไปรับวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดหามาให้ และปฏิบัติตามกฎควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และจากการทำกิจกรรมทั้งหมดแล้วนั้นผู้ปฏิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน และใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือหลังจากการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมในขณะปฏิบัติงาน และรับผิดชอบตนเองอย่างเคร่งครัด

   

 

 

อื่นๆ

เมนู