หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ข้าพเจ้า นายราเมศ คะเชนทร์กูล ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.64  ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และ 26 พฤษภาคม 2564

โดยได้ดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละท่านตามแผนงานที่กำหนดไว้ รายละเอียดในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด มีดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่1 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 Step  คือ  STEP 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และวัดจินดารามบ้านผไทรินทร์ โดยให้ความสำคัญในจุดที่ประชาชนใช้พื้นที่ร่วมกันเพื่อเป็นการกำจัด ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อมีความน่าอยู่มากขึ้น และที่สำคัญคือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19       STEP 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการเข้าสอบถามและแนะนำข้อมูลการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อได้อย่างดี โดยได้ความรู้จากผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ของหมู่บ้าน ที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานที่ในการกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการ หากมีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายเข้ามาในพื้นที่ได้         STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19  เครื่องมือหลักในการป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือโดยจากการเข้าสำรวจของทีมผู้ปฏิบัติงานพบว่าในพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ มีความรู้ในด้านการใช้งานเครื่องมือในการป้องกันตนเองได้อย่างดีเยี่ยม และทีมผู้ปฏิบัติงานได้แนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของประชาชนที่ปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองยังไม่ถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่2 “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด”  U2T รวมพลังปกป้องชีวิต พิชิตภัยโควิด ด้วยวัคซีน การหาข้อมูลที่ถูกต้อง และทำการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานยังได้ดำเนินการรณรงค์ เชิญชวนให้ชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ รวมพลังฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการหยุดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อันจะส่งผลให้ชุมชนปลอดเชื้อ ปลอดภัย สบายใจ ได้อย่างเต็ม 100%  ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลเรื่องสถานการณ์โควิดในหมู่บ้าน การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในหมู่บ้านโดยได้สอบถามข้อมูลจาก นายเจิม พิทักษ์สงค์  ผู้ใหญ่บ้านโคกสว่าง หมู่6  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้  1.สถานการณ์โควิดในหมู่บ้านโคกสว่าง ยังเป็นปกติไม่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ส่วนสถานการณ์โดยรวมของพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด แต่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ว่า ในพื้นที่ตำบลหนองกระทิงซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ตำบลผไทรินทร์พบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน2 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) ซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและปฏิบัติการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว     2.มาตรการป้องกันโควิดของหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. มีการตรวจตรา เฝ้าระวัง ในหมู่บ้าน มีมาตรการต่างๆที่เป็นการป้องกัน เช่น การห้ามลูกบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ผู้ที่มีลูกหลานหรือญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมการในด้านการจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ โดยส่วนใหญ่ของผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านโคกสว่างจะเป็นนักเรียนที่ไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ แล้วกลับมาเรียน ได้แก่ มาจากจังหวัดปทุมธานี  จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 คน  สถานที่กักตัวเป็นที่บ้านมีการแบ่งแยกชัดเจน ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. เฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด      3.ในด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19   ของประชาชนในหมู่บ้านโคกสว่าง ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลกับ นายเจิม พิทักษ์สงค์ ผู้ใหญ่บ้านโคกสว่าง ได้ข้อมูลว่ายังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน มีจำนวนประมาณ25 คน ประชากร 708 คน คิดเป็น 3.53% ของประชากรทั้งหมู่บ้าน ผู้ที่มีความประสงค์รับวัคซีนส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน โดยผู้รวบรวมข้อมูลคือเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำหมู่บ้าน ก่อนจะดำเนินการส่งรายชื่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์เพื่อรอรับคิวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อไป ส่วนสถานที่ในการบริการฉีดวัคซีนของอำเภอลำปลายมาศ จะอยู่ที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ ซึ่งมีขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้  เปิดบัตร – ชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิต – คัดกรองภาวะสุขภาพ – ลงนามยินยอมฉีดวัคซีน – ลงทะเบียนผ่าน LINE OA หมอพร้อม – รับบริการฉีดวัคซีน – สังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที เพื่อประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นหลังได้รับวัคซีน – รับบัตรนัดฉีดเข็มที่ 2 – สังเกตอาการหลังฉีด  โดยหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับการฉีดบางท่านอาจมีอาการข้างเคียง หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน โดยอาการที่สามารถพบได้หลังรับวัคซีน 1-2 วัน คือ อาการไข้หวัด เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด  อาการข้างเคียงรุนแรง หรือ อาการแพ้วัคซีนโควิด-19 ที่ควรต้องระวัง มีดังนี้  1.มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง 2.หลอดลมตีบ หายใจลำบาก  3.เจ็บหน้าอก  4.มีจุดเลือดออกจำนวนมาก 5.ผื่นขึ้นทั้งตัว ผื่นลมพิษ 6.ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง 7.ชัก หมดสติ 8.หน้ามืด เป็นลม  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เป็นประชากรของหมู่บ้านโคกสว่างแล้ว ก็คือนายเจิม พิทักษ์สงค์ โดยเข็มที่1 ฉีดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดในวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ข้าพเจ้าได้สอบถามถึงอาการหลังฉีดวัคซีนไม่พบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใด ท่านยังบอก ด้วยว่ายิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการที่จะไปอธิบายให้กับชาวบ้านเพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น.มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”โดยเนื้อหาที่สำคัญคือ แรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้ ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ คุณค่าของการปลูกต้นไม้ ที่มีผลตอบแทนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลกที่ไม่สามารถประเมินค่าได้  และการปลูกต้นไม้เปรียบเสมือนการได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ดังนั้นเราจึงควรปลูกต้นไม้ให้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ สร้างความน่าอยู่ให้กับโลกใบนี้  2.กิจกรรมการปลูกป่าบนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ สภาพบรรยากาศที่ข้าพเจ้าเห็นคือพื้นที่มีน้ำขัง การเดินไม่สะดวกเนื่องจากฝนตกทำให้ดินแฉะเป็นโคลน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดต่อผู้คนที่มาร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ พื้นที่การปลูกจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละหมู่บ้าน โซนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะปลูกร่วมกันกับคณะสงฆ์และปราชญ์ชาวบ้าน ต้นไม้ที่ปลูกมีหลายชนิดเช่น ต้นกล้วย ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นยางนา ต้นไผ่ ฯลฯ โดยต้นไม้ที่ข้าพเจ้าร่วมปลูกในครั้งนี้คือต้นยางนา  ข้าพเจ้ารู้สึกมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ได้แก่ บ้านโคกสว่าง บ้านโคกสูง  บ้านโคกตาเงินและบ้านหนองหัวช้าง โดยข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ อาทิเช่น พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น  โดยเปรียบเทียบผลจากการสำรวจของแต่ละหมู่บ้านจะมีลักษณะของสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งในระหว่างการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานจะพบกับสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าวมาก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการลงพื้นที่แต่อย่างใด

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน

1.ในด้านการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด  ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบของแต่ละท่าน เป็นผลให้กิจกรรมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชน มีการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการรับวัคซีนผ่าน Web BURIRAM  IC และผ่านเจ้าหน้าที่ อสม. แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่แจ้งความประสงค์ในการรับวัคซีนเนื่องจากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เรื่องผลกระทบต่างๆจากการฉีดวัคซีน ซึ่งทางผู้นำของหมู่บ้านจะได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชากรในหมู่บ้านให้มีความรู้ที่ถูกต้องและพร้อมใจกันในการรับวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมรวมถึงประเทศไทยของเราในลำดับต่อไป

2.ในด้านการลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ1.การเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”  2. กิจกรรมการปลูกป่า มีผู้คนมาร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและความสุขจากการที่ได้ปลูกต้นไม้ บนเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ ชนิดของต้นไม้หลักๆที่ปลูกคือ กล้วย  ยางนา  ประดู่  พยุง ไผ่ และอีกหลายชนิด

3.ด้านการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ โดยข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ อาทิเช่น พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น เปรียบเทียบผลจากการสำรวจของแต่ละหมู่บ้านจะมีลักษณะของสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน โดยในเดือน มิถุนายน ข้าพเจ้าลงข้อมูลทุกหัวข้อรวมกันได้ 45 รายการ

ทั้งนี้ในเดือน มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Thai Mooc หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

   

อื่นๆ

เมนู