หลักสูตร: HS04โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

                 ข้าพเจ้า นางสาว นวลพรรณ แบบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมเรื่องการติดตามผลการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ซึ่งภายใต้โครงการนี้จัดขึ้นโดยอาจารย์ดูแลประจำหลักสูตรร่วมด้วยคณะวิทยากรผู้ทำผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณ อริสสา เภสัชชา ได้เข้ามามอบความรู้และความคืบหน้าสืบเนื่องจากการการติดตามผลการทำผลิตภัณฑ์ในครั้งก่อน ซึ่งการติดตามผลครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามีการทำผลิตภัณฑ์ที่วางแผนอย่างครอบคลุมและมีการใช้วัสดุจากในพื้นที่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

              การทำตะกร้าหวายเทียมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประชาชนในพื้นที่ที่จักสานตะกร้าหวาย เล่าเริ่มต้นจากการวางโครงตะกร้าอธิบายอย่างละเอียด อาทิเช่น การอธิบายการใช้ไม้ไผ่ในการทำโครงของตะกร้าซึ่งทำให้มีฐานและโครงมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและทนต่อการใช้งานได้จริง อีกทั้งยังสอดแทรกภูมิปัญญาเข้ามาใส่ในลวดลายของตะกร้าหวายเทียมที่บ่งบอกสถานที่ที่มาของตะกร้าหวายเทียม ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างมากต่อผู้พบเห็นว่าตะกร้าได้ผลิตมาจากที่ไหนและยังมีราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในช่วงถัดมาได้รับเกียรติจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ามามอบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่ รวมถึงการดูแลป้องกันตนเองให้พ้นจากในสถานการณ์โรคที่กำลังแพร่ระบาด เช่น การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสสิ่งแปลกปลอม หากไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ควรออกนอกเคหสถาน

             จากกิจกรรมช่วงเช้าทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้มากมาย อาทิเช่น การนำภูมิปัญญาของพื้นที่ที่อยู่มาช้านานมาสอดแทรกในผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย และได้ประโยชน์ รวมถึงการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด อีกทั้งแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังได้มอบความรู้ว่าเชื้อไวรัสสามารถเกาะอยู่บนสิ่งของได้กี่นาที ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ข้าพเจ้าได้ทราบอีกด้วย

            นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ข้าพเจ้ารวมถึงผู้ปฏิบัติท่านอื่นและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าไปทำความสะอาด วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของตำบลผไทรินทร์ ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงานของโครงการได้เตรียมอุปกรณ์ไปด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสถานที่ เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้ถูพื้น เป็นต้น และในการทำกิจกรรมทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงคณะอาจารย์ได้ร่วมมือสามัคคีกัน สุดท้ายจึงลุล่วงไปด้วยดี
ถัดมาภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาและคณะอาจารย์ได้เดินรณรงค์การฉีดวัคซีนภายในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ซึ่งจุดประสงค์ในการเดินเชิญชวนครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงให้ข้อมูลการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่ร้ายแรง การเตรียมพร้อมก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย เพราะจากสถาการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้นับว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากทุกวัน และอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหากติดเชื้อจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการวัคซีนและเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกหลังจากมีอาการข้างเคียง

                 สรุปกิจกรรมของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามข้อความข้างต้นดังกล่าว ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากคณะอาจารย์หรือคณะวิทยากรที่เข้ามาอธิบายความรู้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับการทำตะกร้าหวายหรือผลิตภัณฑ์ประจำพื้นที่หมู่บ้านตัวเอง ที่สามารถใช้วัสดุมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้จริง รวมถึงการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์ตอนนี้ หรือแม้กระทั่งการนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานเอง นับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์อีกด้วย และที่สำคัญจากกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด มีการจัดวางเก้าอี้เว้นระยะห่างตามมาตรการของรัฐบาล และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ทุกจุด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย

                              

อื่นๆ

เมนู