หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระจายในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ จึงทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการลงพื้นที่และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคไปแจกจ่ายให้กับตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจานวน 800 ขวด

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564   เวลา 13:40 – 14:20 ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ (คณะมนุษยศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรมโดยมี ดร.ชาติวุฒิธนา จิรันธร เป็นผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ทำการอบรมผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team ในเรื่องวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งต่อไป เพราะเนื่องจากการปฎิบัติงานในเดือนที่ผ่านๆมายังมีบางตำบลที่ยังเขียนการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดการเข้าอบรมมีดังต่อไปนี้

  1.  การลงชื่อเข้า – ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. การตั้งชื่อลิงก์ถาวรสำหรับบทความ ให้มีการใส่ชื่อตนเองเป็นไปในลิงค์บทความด้วยเพื่อเป็นการจำแนกบทความชัดเจนในแต่ละบุคคล
  3. การคัดลอกลิงก์บทความ การคัดลอกลิงค์ต้องเป็นไปแบบเดียวกันหมด
  4. ให้มีการแนบเอกสารการเข้า – ออกงานในแต่ละเดือน ให้ปลิ้นประวัติการเข้า – ออก การทำงานเพื่อแนบกับเอกสารผลการปฏิบัติในแต่ละเดือน
  5. ในการส่งผลการปฏิบัติงานให้มีการแนบภาพประกอบบทความ และภาพลิงค์วีดีโอประจำตำบลด้วย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ได้นำแอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวด และหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง ไปแจกจ่ายให้ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งแยกเป็น 5 สถานที่หลักๆ ดังนี้ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ของโรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ บ้านผไทรินทร์ ศูนย์กักกันตัวในพื้นที่ของโรงเรียนหนองหัวช้าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ บ้านหนองมะค่า

จากกการปฏิบัติงานจะเห็นว่ามีการทำแอลกอฮอล์เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 800 ขวด ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่แจกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตามสถานที่ต่างๆในชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำไปกระจ่ายต่อในครอบคลุมในบริเวณตำบลผไทรินทร์ และจากการเข้าอบรมผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team ในเรื่องวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งต่อไป เพราะเนื่องจากการปฎิบัติงานในเดือนที่ผ่านๆมายังมีบางตำบลที่ยังเขียนการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวผู้ปฏิบัติงานทำให้การส่งผลการปฏิงานในแต่ละเดือนเป็นปในรูปแบบเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน และมีความถูกต้อง

อื่นๆ

เมนู