1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้า นายอรรถพร  โกเลือน ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน พร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Goolgle meet โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ 2 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 2. คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ รายละเอียดจากการประชุม อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ ได้ชี้แจงเป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร เรื่องการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่, การออกแบบทำลวดลายของตะกร้าหวายเทียม โดยนำรูปแบบของสินค้าที่ผลิตจากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ เริ่มจากแบบทั่วไปที่คุ้นเคย เช่น แคร่ สุ่ม กระติบข้าว เป็นต้น นำมาประยุกต์ใช้ให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งต่างๆ ในด้านของผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสาน มีการนำวัตถุดิบอื่นๆเข้ามาประกอบเป็นชิ้นส่วนของใบตะกร้า เพราะวัสดุบางอย่างที่ใช้ทำตะกร้าหวายเทียมราคาค่อนข้างสูงจึงประยุกต์ไม้ไผ่เข้ามาช่วย เช่น นำไม้ไผ่มาทำโครงตะกร้าเอง แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเพราะยังไม่มีใครสามารถทำโครงได้จึงได้ทดลองทำโครงด้วยไม้ไผ่ และได้มีการระดมความคิดเพื่อช่วยกันในการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ด้านจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอหมายให้ลงพื้นที่ หมู่16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลงพื้นที่ หมู่ที่ 16 ที่บ้านของคุณป้าทองนาค ชะนะนาน ให้ข้อมูลมาว่าการทำตะกร้าหวายเทียมนั้นเราไม่สามารถทำโครงของตะกร้าเองได้เนื่องจากโครงของตะกร้าต้องมาจากหวายจึงได้ทำการสั่งซื้อโครงตะกร้าราคาอยู่ที่ 150 -190 บาท ลวดลายของตะกร้าขึ้นอยู่กับแบบที่จะทำและระยะเวลาในการทำก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราจักสานว่ามีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้รายละเอียดดังนี้

ตะกร้าหวายเทียมเป็นการรวมกลุ่มของหมู่ที่ 16 นำโดย นางทองนาค ชะนะนาน

– สินค้าค่อนข้างที่จะขายดีมากเพราะมีความทนทานและละเอียดสวยงามในลวดลาย

– เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด

– จำหน่ายทาง Facebook และ ปากต่อปากบอกต่อ

– ยังไม่มีคนที่สามารถทำโครงตะกร้าได้ จึงต้องซื้อจากจังหวัดเชียงรายโครงตะกร้ามีราคาค่อนข้างที่จะแพง

– ก้นตะกร้าทำมาจากไม้ไผ่ และเส้นหวายได้ แต่เส้นหวายจะมีความแข็งแรงกว่า

– หวายจะไม่กลืนสี จึงใช้ไม้ไผ่เข้ามาทำจะทำให้เกิดการย้อมสีสวยงาม

– หวายมีปริมาณน้อย ใช้เฉพาะทำโครงเพราะมีความเหนียวและแข็งแรง

– ได้มีการทดลองนำไหลมาใช้แทนหวยเทียมเพราะหวายเทียมมีราคาแพง แต่ปรากฎว่าหวายเทียมจะขาดง่ายสีสันจะไม่สวยงามเหมือนการทำจากหวายเทียม และได้มีการทดลองทำดะกร้าด้วยโยที่ป้าทองนาค ชะนะนานเป็นคนสอนทำตะกร้า และมีตะกร้าอยู่มากมายที่ทำเสร็จแล้วพร้อมที่จะจัดจำหน่ายมให้กับผู้ที่ต้องการซื้อ

1. จากการประชุมออนไลน์พบว่าการออกแบบทำลวดลายของตะกร้าหวายเทียม โดยนำรูปแบบของสินค้าที่ผลิตจากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ พัฒนาขึ้นมาให้เป็นไม้ไผ่สารพัดประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งต่างๆ ในด้านของผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสาน มีการนำไม้ไผ่มาทำโครงตะกร้าเอง แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเพราะยังไม่มีใครได้ทดลองทำโครงด้วยไม้ไผ่ จึงมีการระดมความคิดเพื่อช่วยกันในการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่

2. จากการลงพื้นที่ ณ บานโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่ 16 พบว่าการทำตะกร้าจำเป็นต้องใช้ระเวลาในการทำประมาณ 1-2 วัน แต่การที่จะทำได้นั้นจะต้องเลือกสีที่เข้ากันในด้านการจักสานด้วยเพื่อให้ได้ความสวยงามเหมาะกับการจำหน่ายได้ง่าย แต่ถ้าหากเลือกสีที่ไม่เข้ากันหวายจะกลืนสีกันเองทำให้ได้ตะกร้าไม่สวย เพราะจุดเด่นของตะกร้านอกจากการใช้งานที่ทนทานอายุยาวนานต้องมีความสวยงามร่วมด้วยจะทำให้น่าใช้มากขึ้น หรืออาจจะทำตามสีที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งก็มีหลายรูปแบบมีทั้งขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และราคาแตกต่างกันออกไป

อื่นๆ

เมนู