HS04 ลงพื้นที่ประจําเดือนกันยายน 2564 ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: HS04 โครงการยกระตับเศรษกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตําบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้านางสาวศศิวรรณ นาคศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลํา ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายอย่าง ต่อเนื่อง จึงทําให้กาปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
          วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตําบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วม อบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรมจักสาน โดยมี วิทยากรดังนี้ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมประจํา องค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ ผ่านช่องทาง Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นํารูปแบบ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน เป็นต้น และการนํานวัตกรรมมา พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น กระปุกออมสิน ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ในการทําโครงตะกร้า และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพื่อนํามาใช้ในการผลิตให้แก่ชาวบ้าน ส่วนด้านความคิดในการออกแบบลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตําบลผไทรินทร์ เช่น แหล่งน้ํา วัด เป็นต้น และให้ความรู้บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานมาสืบค้นข้อมูลและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการหางบประมาณใน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการให้มีความคืบหน้าและสามารถวัดผลในอนาคตได้ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้ วิทยากรได้อธิบายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน
          วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติการบางส่วน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ และผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนเข้าไปสํารวจในด้าน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายของตะกร้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดหนักของเชื้อโควิด 19 ได้ทํา การลงพื้นที่ เพื่อทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายของตะกร้า จากคุณ ทองนาค ชนะนาญ สมาชิกผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมของตําบลผไทรินทร์ ณ บ้านเลขที่ 103 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ 16 ตําบลผไท รินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 4 กันยายน 2564 ตัวแทนตำบลผไทรินทร์ลงพื้นที่สอบถามงบประมาณในการจัดทำตะกร้าหวาย ตะกร้าไม้ไผ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดทำมากพอสมควร และชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากส่วนกลางมาช่วยเหลือ ในการจัดทำสินค้า OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชนของตำบลผไทรินทร์ให้โดดเด่นและเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศได้

         และวันที่ 15 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมส่งเสริมทักษะผ่านE-learning ในหัวข้อ สหกิจศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง และได้รับเกียรติบัตรเรียบร้อย ในการอบรมครั้งนี้ช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข

          ซึ่งการลงพื้นที่เดือนที่ผ่านมา อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด อย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายๆพื้นที่ แต่ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็ได้ช่วยกันวางแผนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แลพอตำความสามารถ เพื่อดำเนินการให้ประสบความสำเร็จอย่างลุล่วงของตําบลผไท

 

อื่นๆ

เมนู