หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม

ข้าพเจ้า นายอำพล ยศแก้วกอง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ โดย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ได้ไปที่บ้านโคกซาด หมู่ที่1 โดยได้สอบถามข้อมูลจากคุณตาสว่าง และคุณตาประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงตะกร้าและเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานของตำบลผไทรินทร์ จากการที่ได้พูดคุยสอบถามด้านของการดำเนินงาน ถึงวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ มีดังนี้1.เพื่อ เป็นการลดต้นทุนให้กับกลุ่มจักสานทำตะกร้าหวายเทียมของตำบล 2.เป็นการใช้วัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.เป็นการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของสมาชิกกลุ่มจักสานในท้องถิ่นให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 4.เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆกระผมได้สอบถามข้อมูลจากคุณตาทั้งสองท่านเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้   ด้านบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินโครงการ จะเป็นตัวแทนกลุ่มจักสานของหมู่บ้านโคกซาดเบื้องต้น มีจำนวน 5ท่าน ได้แก่ 1.คุณตาสว่าง บึงจันทร์ 2.คุณตาประเสริฐ สุทธิ 3.คุณตาผล ฝุ่นตะคุ 4.คุณตาเครื่อง อุดหนองเลา  5.คุณตาเคน วงคณิต และจะได้ชักชวนตัวแทนกลุ่มจักสานจากหมู่บ้านอื่นๆของพื้นที่ตำบลผไทรินทร์เข้ามาร่วมเพิ่มเติมด้วย  ด้านอุปกรณ์ในการจัดทำ จะมีเฉพาะอุปกรณ์พื้นบ้านที่ใช้อยู่เป็นประจำ เช่นมีดตอก มีดอีโต้ ซึ่งยังรอการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ด้วย   ด้านการเตรียมความพร้อมของวิธีในการผลิต คุณตาสว่าง ทดลองนำไม้ไผ่ที่เหลาเสร็จแล้วมาทำการโค้งงอเพื่อดูลักษณะการงอตัวของไม้ไผ่ว่าจะแตกหรือหักหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาด้านอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองในครั้งนี้  ในส่วนของคุณตาประเสริฐ ได้เสริมในเรื่องของวิธีการนวดไม้ไผ่ เพื่อช่วยในการโค้งตัวโดยใช้วิธีการใช้ไฟเผาให้เกิดความร้อนทำให้ไม้ไผ่เกิดการอ่อนตัวเพื่อให้สามารถโค้งงอได้ดีขึ้น และท่านยังเพิ่มเติมถึงวิธีการดัด หากในชิ้นส่วนที่มีการโค้งงอมากๆ ซึ่งไม้ไผ่ไม่สามารถทำได้ก็จะทำการใช้หวายแท้เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพิ่มด้วย   ทั้งนี้กระผมได้สอบถามเพิ่มเติมถึงความต้องการของกลุ่มตัวแทนผู้ผลิตเครื่องจักสาน ได้รับข้อมูลว่าต้องการให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ให้เข้ามาสอนงานหรือแนะนำวิธีในการทำงานที่ถูกต้องและยังเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำงานได้อีกด้วย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กระผมและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลด้านการออกแบบลวดลายของการสานตะกร้า โดยได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลจากคุณป้าทองนาค ซึ่งท่านเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมของตำบลผไทรินทร์  ถึงวิธีการออกแบบลวดลายและการสานให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า เริ่มจากรูปแบบของโครงตะกร้าที่ลูกค้านิยมซื้อไปใช้รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลลวดลายจากแหล่งต่างๆ การจับคู่โทนสีของหวายเทียมให้มีความสวยงาม พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดลองสานตะกร้าจากหวายเทียม โดยความอนุเคราะห์จากคุณป้าทองนาค เป็นผู้สอนและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสาน  จากการที่กระผมลงมือปฏิบัติจริง พบว่ามีลักษณะของการสานที่ต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควร ต้องใช้การเรียนรู้และความเข้าใจในการสาน ระหว่างการสานที่จะต้องมีสมาธิในการสังเกตุลวดลายว่าสานผิดหรือไม่ซึ่งถ้าหากสานผิดจะต้องนำเส้นหวายออกแล้วสานเข้าไปใหม่อีกครั้ง ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องเสริมด้านความชำนาญในการทำงานด้วย

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในหัวข้อ ชุมชนภายใน ได้ลงพื้นที่บ้านหนองหัวช้างพัฒนาหมู่  13 เก็บข้อมูล SROI ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีและตอบคำถามแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก

สรุปการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนด้านการจักสานเป็นอย่างดี ทำให้กระผมได้ทราบถึงถึงวิธีการทำงานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ที่มีการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตในแต่ละด้าน  เช่น  บุคลากรที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการผลิต การจัดเตรียมจัดหาแหล่งวัตถุดิบ  วิธีการในการจัดทำ มีการใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมาทดลองทำงานเพื่อศึกษาถึงวิธีในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำ และทางตัวแทนกลุ่มได้แจ้งความประสงค์ว่า ต้องการผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เข้ามาสอนวิธีการทำงาน การป้องกันปัญหา  แนะนำเทคนิคต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

             

 

อื่นๆ

เมนู