หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ทำการลงพื้นที่ใน หมู่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ทำการประสานงานไปยังคุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการทำเครื่องจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กับคณะอาจารย์ประจำตำบลผไทรินทร์ เพื่อแบ่งหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหัวข้อ U2T-SROI โดยดิฉันได้รับผิดชอบหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนของ 1.ตำบลเป้าหมาย (ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลผไทรินทร์ได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 2 สำโรง โดยดิฉันได้เก็บข้อมูลจาก นายมานิต  วิจิตรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการพัฒนาตัวเองในทักษะด้านต่างๆ เช่น การเงิน ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี และการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร

สรุปการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ทำการลงพื้นที่ใน หมู่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ทำการประสานงานไปยังคุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการทำเครื่องจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กับคณะอาจารย์ประจำตำบลผไทรินทร์ เพื่อแบ่งหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหัวข้อ U2T-SROI โดยดิฉันได้รับผิดชอบหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนของ 1.ตำบลเป้าหมาย (ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร) รวมไปถึงได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 2 สำโรง โดยดิฉันได้เก็บข้อมูลจาก นายมานิต  วิจิตรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งการพัฒนาตัวเองในทักษะด้านต่างๆ เช่น การเงิน ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี และการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร

 

            

อื่นๆ

เมนู