HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวจรรยา พันธ์โยศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม แม้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19 )ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ความรุนแรงจะลดน้อยลงและจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีมากขึ้นแต่เพื่อเป็นการป้องการติดเชื้อข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานยังคงรักษามาตราการณ์การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำโครงการการทำโครงตะกร้า ที่บ้านโคกซาด หมู่ที่1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ข้อมูลจากคุณตาสว่าง บึงจันทร์ และคุณตาประเสริฐ สุทธิ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานของตำบลผไทรินทร์วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่เป็นการลดต้นทุนในการทำตะกร้าหวายเทียมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ขั้นตอนในการผลิตได้มีการนำวิธีการลนไม้ไผ่ด้วยความร้อนเพื่อช่วยให้ไม้ไผ่เกิดการยืดและอ่อนตัวเพื่อให้สามารถโค้งงอได้ง่ายขึ้นและผสมผสานการใช้หวายแท้เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องมีการโค้งงอมากๆ ปัญหาที่พบคือ กลุ่มผู้ผลิตโครงตะกร้ายังอยู่ในขั้นตอนการทดลองลองผิดลองถูกยังไม่สามารถสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้ ยังขาดอุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบชิ้นนอกงานกลุ่มผู้ผลิตต้องการวิทยากรที่มีความรู้เรื่องโครงตะกร้ามาอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการผลิตชิ้นงานที่ถูกวิธี

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการออกแบบลายตะกร้าหวายเทียมที่บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านของคุณป้าทองนาค ชนะนาน เรื่องการออกแบบลวดลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พบว่าลูกค้าส่วนมากเป็นคนในพื้นที่มีการสั่งซื้อบ้างประปรายในตลาดออนไลน์ยังได้รับผลตอบรับไม่ดีนักหากมีการส่งเสริมสร้างเพจให้เป็นที่รู้จักคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้มากกว่านี้ การสั่งซื้อโครงตะกร้ายังเป็นการสั่งจากผู้ผลิตที่จังหวัดเชียงรายที่ต้องมีค่าขนส่งทำให้มีราคาแพงต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น แนวทางในการแก้ปัญหา ต้องส่งเสริมให้มีการผลิตโครงตะกร้าของกลุ่มคุณตาสว่างให้จริงจังเพื่อเป็นการสร้างรายได้ และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มผู้สานตะกร้า

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อประชุมงานประจำเดือนตุลาคมและได้แบ่งหน้าที่ในการทำแบบสอบถาม U2T-SROI  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนภายนอกตำบลผไทรินทร์ โดยข้าพเจ้าได้สอบถามร้านค้าภายในตำบลลำปลายมาศเกี่ยวกับผลกระทบด้านอื่นๆจากการให้บริการ การจัดส่งวัตถุดิบให้กับชุมชน

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้เพิ่มเติมการอบรมออนไลน์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิตอลหรือTDGAหลักสูตรต่างๆดังนี้

1.หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness

2.หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์ เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

3.การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) กระบวนการในการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เบื้องต้น และหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมจาวาสคริปต์ วิธีการในเชื่อมต่อกับโปรแกรม เมสเซนเจอร์

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคมเป็นการติดตามความคืบหน้าของการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่และการออกแบบลายตะกร้า พบว่าจากการดำเนินงานในสถานะการณ์โควิดทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้เต็มที่นักแต่เป็นการกระตุ้นให้มีการตื่นตัวให้มีการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานได้ขับเคลื่อนและสำเร็จตามเป้าหมายต้องส่งเสริมให้มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตโครงตะกร้าไม้ไผ่เข้ามาสอนวิธีการทำงาน การป้องกันปัญหา แนะนำเทคนิคต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้จริง

อื่นๆ

เมนู