HS:04 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 ข้าพเจ้านางสาวนัยนา หอกระโทก ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ประจำตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานคณะผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคณะอาจารย์ แต่ยังคงสามารถดำเนินงานได้โดยลดการเสี่ยงติดเชื้อด้วยการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ โดยทางอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานปรึกษาเกี่ยวกับการลงพื้นที่โดยจะหมุนเวียนกันไปเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและชุมชนอย่างเคร่งครัด

   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประชุมออนไลน์ผ่านระบบ GOOGLE MEET เพื่อวางแผน การดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม จากการประชุมออนไลน์ทีมผู้ปฏิบัติงานได้สรุปการลงพื้นที่โดยจะติดตามผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ซึ่งจะได้ทำการลงพื้นที่ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

   จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564  บ้านโคกซาดหมู่ที่1 ตำบลผไทรินทร์ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้พูดคุยกับคุณตาสว่าง บึงจันทร์และคุณตาประเสริฐ สุทธิ ในเรื่องของการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ และได้สอบถามเกี่ยวกับ บุคลากรที่จะดำเนินการเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ 5-6ท่าน วัตถุดิบ จะใช้ไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ในสวน และไม้ไผ่ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านสำโรง บ้านผไทรินทร์ วิธีการในการจัดทำ ได้มีการทดลองดัดไม้ไผ่ให้โค้งงอ เพื่อดูผลกระทบเมื่อมีการขึ้นรูปเป็นโครงตะกร้า แต่คาดว่าน่าจะเกิดปัญหาไม้ไผ่แตกและการเข้ารูปทรงที่น่าจะยาก  ทางตัวแทนกลุ่มแจ้งว่าต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับไม้ไผ่เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านวิธีการและข้อควรระวังในการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่

   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ GOOGLE MEET เพื่อเข้าฟังอาจารย์อธิบายแจกแจงและมอบหมายงาน เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมของทาง อว. ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายสำรวจแบบฟอร์ม 2 ลูกจ้างโครงการเกี่ยวด้วยการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของทีมผู้ปฏิบัติงาน และนำข้อมูลที่ได้สำรวจส่งต่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบและกรอกลงระบบสืบไป

   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคมต้องควบคุมตามมาตรการหมู่บ้าน ซึ่งต้องจัดแบ่งกลุ่มเพื่อลดจำนวนคนในการลงพื้นที่ ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมผู้ปฏิบัติงานได้ ข้าพเจ้าจึงใช้การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือสอบถาม คุณสุวรรณี วิจิตร หัวหน้าตะกร้าเชือกมัดฟางประจำกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลวดลายอันจะเป็นจุดเด่นหรือโลโก้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนตำบลผไทรินทร์ โดยคุณสุวรรณี วิจิตร หัวหน้าตะกร้าเชือกมัดฟางได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลโก้ในส่วนของตะกร้าเชือกมันฟางเห็นด้วยกับลวดลายปราสาทธรรมะศาลา

   จากการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวด้วยการหาจุดเด่นและเอกลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าเตรียมข้อมูลพร้อมที่จะไปเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโลโก้เพื่อสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์จักสานประจำตำบลผไทรินทร์เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการเพิ่มลวดลายของผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าจะติดตามผลิตภัณฑ์ประจำตำบลผไทรินทร์ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้สืบไป

 

อื่นๆ

เมนู