หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

             เนื่องด้วยในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้านางสาว นวลพรรณ แบบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตภัณฑ์หัตกรรมการสานตะกร้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ในท้องถิ่น ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้ร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้าในการทำตะกร้าจักสานกับนายสว่าง บึงจันทร์ และนายประเสริฐ สุทธิ ซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจักสานของตัวผลิตภัณฑ์ และจากการที่ได้สอบถามพูดคุยรายละเอียดต่างๆจะพบได้ว่าในพื้นที่มีประชาชนที่ได้ทดลองดำเนินการสานตะกร้าโดยการนำวิธีสานตะกร้าสมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย แต่ก็ยังคงพบปัญหาคือประชาชนยังต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านการสานไม้ไผ่มาช่วยสนับสนุนและแนะนำวิธีเพื่อความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามในทางกลุ่มของการจักสานในพื้นที่ก็ยังคงดำเนินการต่อไป โดยอาศัยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเอง อาทิเช่น การใช้ไม้ไผ่ที่ปลูกโดยตนเองภายในสวน และการใช้ไม้ไผ่จากหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นต้น และวิธีการในการสานตะกร้านั้นทางกลุ่มตัวแทนของการจักสานผลิตภัณฑ์ได้ทดลองการใช้ไม้ไผ่มางอเป็นทำเป็นโครงตะกร้า เป็นต้น

             อีกทั้งในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางผู้ปฏิบัติงานได้รวมกลุ่มไม่เกิน 5-10 คน ตามข้อจำกัดในพื้นที่เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลงพื้นที่อีกครั้งในการติดตามผลตะกร้าจักสาน และลงพื้นที่สืบเนื่องจากคราวก่อน ซึ่งครั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมทดลองการจักสานตะกร้าด้วยตนเองและได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์จักสานมาช่วยสอนและดูแลในการทำตะกร้า

            ถัดมาภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลได้มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และในการประชุมมอบหมายงานในครั้งนี้ ทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานเองและรวมถึงคณะอาจารย์ได้ช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างดี จึงทำให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี และแสดงถึงการมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ปฏิบัติงานเองหรือคณะอาจารย์ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างไม่ละเลย

            และในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาอีกหนึ่งท่าน ได้ลงพื้นที่ในตำบลผไทรินทร์เพื่อเก็บข้อมูลสืบเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนงานของข้าพเจ้านั้นได้มีหน้าที่เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายที่ 10 (ตัวแทน อปท มีส่วนร่วมดำเนินโครงการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต เทศบาลตำบล) และในการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าก็ยังคงไม่ละเลยและรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งแปลกปลอม และในส่วนของการสอบถามข้อมูลนั้น ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์เพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ซึ่งในการปฏิบัติงานไม่พบปัญหาและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย

          สรุปการดำเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จะยังไม่ดีขึ้น แต่ในการทำงานทุกครั้งของผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่ละเลยหน้าที่ของตนเอง และร่วมมือกันทุกครั้งจึงทำให้งานทุกอย่างในเดือนตุลาคมและรวมถึงเดือนที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วง และถึงแม้บางครั้งอาจจะพบปัญหา แต่เนื่องด้วยการประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้นจึงทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง

          

อื่นๆ

เมนู