หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวาย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน

วันที่ 3 ตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อติดตามการผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามกับชาวบ้านถึงแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ตะกร้าและปัญหาที่ส่งผลในการผลิตสินค้าตะกร้าหวาย ซึ่งได้มีปัญหาที่พบทางด้านเครื่องมือที่จะนำมาผลิต และไม้ไผ่ เพราะส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านมักจะปลูกพืชผักทางการเกษตร โดยไม่มีการปลูกต้นไผ่ จึงทำให้การหาอุปกรณ์มาสานตะกร้า ได้ไม่มากเท่าที่ต้องการ จึงทำให้การสารตะกร้าแต่ละครั้งเป็นไปค่อนข้างนาน และด้วยทางชาวบ้านยังต้องการผู้ที่ชำนาญทางด้านจักสานตะกร้ามาสอนวิธีสาน เพราะกลุ่มชาวบ้านยังไม่มีความชำนาญในการสาน อาจจะทำให้การสานเป็นไปด้วยความล่าช้า อาจส่งผลต่อรายได้ของชาวบ้าน

วันที่ 8 ตุลาคม ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานและอาจารย์ได้ทำการประชุมออนไลน์ ถึงเรื่องการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชุนที่ได้รับผิดชอบ ทางผู้ปฏิบัติงานได้บอกถึงปัณหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และปัณหาการสานตะกร้าของชาวบ้านแก่อาจารย์ผู้ควบคุมงาน และขอเครื่องมือและงบประการส่งให้ชุมชน และทางอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได้สั่งการงานที่ส่วนกลาง ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน ได้แบ่งหัวข้อให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เก็บข้อมูลต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงาน จากที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลในหัวข้อที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมา คือการเก็บข้อมูล ชุมชนภายใน ผู้ที่ให้ข้อมูลคือชาวบ้านที่ทำการเกษตรปลูกพืชผักส่งออกภายนอก ข้าพเจ้าและทีมงานได้สอบถามตอมแบบฟอร์มที่ได้รับจากส่วนกลางให้ไปสอบถามชาวบ้านในชุมชนเพื่อวิเคราะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทางชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน ทางชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถาม ข้าพเจ้าได้ถามถึงการเป็นอยู่ของชาวบ้านและผลกระทบเกี่ยวกับโรคโควิด -19ทางด้านการเกษตร ชาวบ้านได้กล่าวว่าโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบทางด้านการเกษตรมาก เพราะสินค้าที่จะส่งออกนอกประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ลดลง

สรุปการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าและทางด้านการเกษตรในชุมชน เป็นไปด้วยความราบรื่น ประชาชนให้ความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่ยังติดที่โรคโควิด -19 ซึ่งทำให้การลงพื้นที่แต่ล่ะครั้งเป็นไปด้วยความยากลำบากเล็กน้อย ทางผู้ปฏิบัติงานจึงต้องหาวิธีในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ในการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้นจึงทำได้เพียงแค่แบ่งและส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มลงไปปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชนที่ได้ตั้งการควบคุมผู้ที่เข้ามาชุมชนไว้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้ขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะติดตามผลการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ในชมชุนต่อไป

อื่นๆ

เมนู