หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

             ข้าพเจ้า  นางสาวภรภัทร สว่างอารมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

            ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ โดยคุณตาสว่าง บึงจันทร์ เจ้าของบ้าน ได้แจ้งกับทางผู้ปฏิบัติงานว่า เบื้องต้นทีมงานมีความพร้อมในการทำโครงตะกร้าแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการทำโครงตะกร้า รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำและสอนวิธีการทำตะกร้าให้แข็งแรงทนทาน

            ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำตำบล ในรูปแบบออนไลน์ เนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้ เกี่ยวกับการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 11 กลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของข้าพเจ้า รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ซึ่งจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ภายในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

             จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชนในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการยู่ในระดับที่ มากที่สุด

            การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพ ด้านการเงิน ด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการทำงานสังคมแบบมีส่วนร่วม ด้านพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว ด้านการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และด้านการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน อยู่ในระดับ มากที่สุด

            การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเงิน อยู่ในระดับ มากที่สุด

            การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2Tส่งผลให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ (กาย/ใจ) อยู่ในระดับ มากที่สุด

            และการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ส่งผลให้เกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่สังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด

            จากผลการปฏิบัติงานข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชานได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกด้าน และในส่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศักยภาพจะเห็นได้ชัดว่าอยู่ในระดับ การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่า ทางทีมงานมีความพร้อมในการทำโครงตะกร้าแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู