หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดิฉัน และผู้ปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ ของตำบลผไทรินทร์ได้ลงพื้นที่ ที่หมู่บ้านโคกซาด บ้านของคุณตาสว่าง  บึนจันทร์ ได้แนะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านจักสานจากไม้ไผ่ นำตัวอย่างรูปแบบ การออกแบบลวดลายผสมผสานกับความ ทันสมัย เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อให้มากขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสาน ให้มีการทำรูปแบบที่แปลกใหม่ มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานวัสดุ เช่น การนำผ้า หนัง มาใช้ ร่วม ให้มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสะดุดตา เพิ่มชุดคอลเล็กชั่นหลายสี เช่น รูปแบบลายเดียวกันแต่คนละสี  ร่วมไปถึงมีขนาดไซร์การใช้งานให้เลือก เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  เพิ่มเทคนิคการตกแต่ง เช่น เทคนิค เดคูพาจ ผ้าลูกไม้ , ผ้าไหม ,หนังสัตว์หรือหนังเทียม การผสมผสานสี การ กระจายสีและการประยุกต์ใช้งาน จะสามารถจำหน่ายได้ตลอด และสามารถทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น กว้างขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลวิธิการทำผลิตภัณฑ์จักสานเพิ่มเติม ณ บ้านเลขที่ 43 บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากคุณละออ บึงจันทร์ และนายสว่าง บึงจันทร์ เป็นผู้ออกแบบตะกร้าหวายลายดอกโคกซาด ที่เป็นเอกลักษณ์มาจาก ต้นไม้ ที่มีนามเรียกต้นซาด และเป็นต้นไม้ประจำหมู่บ้าน ดิฉันได้ขอเรียนรู้วิธีการทำ กระด้งจักสารไม้ไผ่ จากคุณตาสว่าง บึงจันทร์ได้สอนวิธีการทำกระด้งไม้ไผ่อีกด้วย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Goolgle meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ เวลาโดยมีสาระสำคัญคือ ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการU2T มีกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ 11 กลุ่ม โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเก็บข้อมูล กลุ่มที่ 2 ในการตอบแบบสอบถามคือ ลูกจ้างโครงการ: แบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ SROI

 

อื่นๆ

เมนู