หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม

 

ข้าพเจ้า นางสาววรัชยา  สุขรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ ปัจจุบันสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้การลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเริ่มคลายล็อค สะดวกต่อการลงพื้นที่และไม่จำกัดการรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานแล้วโดยการลงพื้นที่ในวันที่3ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจำนวน 13 คน ได้ลงพื้นที่ที่บ้านโคกซาด ซึ่งเป็นบ้านของคุณตาสว่าง บึงจันทร์ เพื่อสอบถามเกี่ยวความพร้อมในการทำโครงตะกร้าจากไม่ไผ่ โดยได้คำตอบคือทีมงานในการทำ โครงตะกร้าจากไม้ไผ่มีจำนวน 6 คน และทีมงานพร้อมที่จะลงมือทำโครงตะกร้าแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่พร้อมคืออุปกรณ์ในการทำโครงตะกร้าอย่างเช่น มีดฝน เลื่อย มีดตอก เหล็กแหลม แม็กยิงขนาดใหญ่และแก๊สเป่า  ทั้งนี้อยากให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและการออกแบบมาช่วยเพิ่มเติมในการพัฒนาและต่อยอดสินค้า

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจำนวนเจ็ดท่านได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านโคกงิ้วซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่ทองนาค ชนะนานเพื่อเรียนรู้การสานตะกร้าให้มีลวดลายที่สวยงามและคุณแม่ทองนาคได้สอนวิธีการแกะลายของตะกร้า เพื่อการสานของตะกร้าให้มีความแม่นยำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อประชุมงานประจำเดือนตุลาคมและได้แบ่ง หน้าที่ในการทำแบบสอบถาม U2T-SROI อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้การทำแบบสอบถามมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแบบสอบถามเกี่ยวกับชุมชนภายนอกตำบลผไทรินทร์ โดยข้าพเจ้าได้สอบถามร้านค้าภายในตำบลลำปลายมาศเกี่ยวกับผลกระทบด้านอื่นๆจากการให้บริการ การจัดส่งวัตถุดิบให้กับชุมชน

สรุปผลการลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม

ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงทำให้ผู้ปฏิบัติงานของตำบลผไทรินทร์ทุกคนมีความพร้อมในการลงพื้นที่อย่างมากทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานคนเก่าและคนใหม่ได้ลงพื้นที่พร้อมกันเป็นจำนวนมากทำให้การทำงานในเดือนตุลาคมนี้มีความสนุกสนานและมีความ กระตือรือร้น

ในส่วนของการลงพื้นที่บ้านโคกซาดข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่โดยทีมงานในการทำตะกร้ามีความพร้อมแต่ยังขาดผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนวิธีการในการทำไม้ไผ่ไม่ให้แตกหรือหักและในการลงพื้นที่บ้านโคกงิ้วของบ้านคุณแม่ทองนาค  ชนะนานข้าพเจ้า ได้เรียนรู้วิธีการแกะลวดลายของการสานตะกร้าและได้นำตะกร้ามาสานที่บ้านซึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู