ข้าพเจ้า นายอรรถพร โกเลือน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสุตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา การเขียนเนื้อหาสินค้า และพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้เท่าทันตลาดสมัยใหม่และรู้วิธีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งผู้ปฏิบัติงาน คณะอาจารย์และผู้จัดทำผลิตภัณฑ์ร่วมอบรมด้วย โดยได้จัดอบรมที่ ห้องประชุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลผไทรินทร์ มีวิทยากรที่ให้ความรู้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประจำองค์การบริการส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้แนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของชุมชุน กระบวนการทำงานต่างๆของกลุ่มที่ผลิตตะกร้าหวายเทียม รวมถึงปัญหาทางด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มีความต้องการให้ผู้ที่มีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้อง  2. คุณปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาสินค้าทางออนไลน์ ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย การเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่ตลาด ทำได้โดย 1.ศูนย์สาธิตการตลาด 2.ตลาดนัดชุมชน 3.ร้านค้าประชารัฐ 4.ตลาดท้องถิ่น (หลัก4ร) (โรงเรียน,โรงพยาบาล,โรงงาน,โรงแรม) 5.กระดานสินค้า ซึ่งวิธีที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงในชุมชนและเห็นผลได้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOMหัวข้อ “จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” มีวิทยากรมาให้ความรู้จำนวน 5ท่าน สรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้ แนวความคิดด้านการขับเคลื่อนชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนให้เข้ามาพัฒนาร่วมกัน การสร้างชุมชนสามัคคี เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา การทำความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชน การพัฒนาที่อาจต้องใช้ความสนิทสนมส่วนตัวด้วย เช่น การลงพื้นที่เข้าหากลุ่มคน พูดคุยให้ทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับตัวปรับความคิด การเรียนรู้คู่บริการหรือเรียนรู้โดยชุมชน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ด้านจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ทั้ง 19 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ หมู่1 บ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลงพื้นที่ หมู่ที่ 1  ที่บ้านของคุณป้าต้อย แสนชูปา ให้ข้อมูลมาว่าการทำตะกร้าหวายเทียมมีรายละเอียดต่างๆของตะกร้าหวายเทียมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในจัดทำเอกสารวัตถุผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเนื้อหาที่ทำการสอบถามได้แก่ 1.ชื่อรายการวัตถุ คือตะกร้าหวายเทียม 2. ขนาด ความสูง 39 ซม.ความกว้าง 27 ซม. ความยาว 36ซม. น้ำหนัก 700 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 ซม. 3.วัสดุ หวายแท้ หวายเทียม ไม้ไผ่ 4.อายุของชิ้นงาน 1-3 ปี 5.แหล่งที่พบ บ้านโคกซาด หมู่ที่1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 6.ผู้ผลิต นางต้อย แสนปูชา ซึ่งเราไม่สามารถทำโครงของตะกร้าเองได้เนื่องจากโครงของตะกร้าต้องมาจากหวายจึงได้ทำการสั่งซื้อโครงตะกร้าราคาอยู่ที่ 150 -190 บาท ซึ่ง ป้าต้อย แสนปูชาได้สั่งโครงตะกร้ามาจากเชียงรายโดยสั่งผ่านทางเพจ Facebook พร้อมกับสั่งหวายเทียมที่ใช้ในการสานตะกร้ามาด้วย การออกแบบลวดลายของตะกร้าขึ้นอยู่กับแบบที่จะทำและระยะเวลาในการทำก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราจักสานว่ามีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้รายละเอียดดังนี้

– สินค้าค่อนข้างที่จะขายดีมากเพราะมีความทนทานและละเอียดสวยงามในลวดลาย

– เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด

– ยังไม่มีคนที่สามารถทำโครงตะกร้าได้ จึงต้องซื้อจากจังหวัดเชียงรายโครงตะกร้ามีราคาค่อนข้างที่จะแพง

– ก้นตะกร้าทำมาจากไม้ไผ่ และเส้นหวายได้ แต่เส้นหวายจะมีความแข็งแรงกว่า

– หวายมีปริมาณน้อย ใช้เฉพาะทำโครงเพราะมีความเหนียวและแข็งแรง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกงิ้ว บ้านโคกงิ้วใหม่ และบ้านผไทรินทร์พัฒนา เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชประจำท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

    สรุปการลงพื้นที่

  1. จากการลงพื้นที่ ณ บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่ 1 พบว่าการทำตะกร้าจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 1-2 วัน แต่การที่จะทำได้นั้นจะต้องเลือกสีที่เข้ากันในด้านการจักสานด้วยเพื่อให้ได้ความสวยงามเหมาะกับการจำหน่ายได้ง่าย แต่ถ้าหากเลือกสีที่ไม่เข้ากันหวายจะกลืนสีกันเองทำให้ได้ตะกร้าไม่สวย เพราะจุดเด่นของตะกร้านอกจากการใช้งานที่ทนทานอายุยาวนานต้องมีความสวยงามร่วมด้วยจะทำให้น่าใช้มากขึ้น หรืออาจจะทำตามสีที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งก็มีหลายรูปแบบมีทั้งขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ และราคาแตกต่างกันออกไป
  2. ในส่วนของการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจตุรภาคีสี่ประสาน ข้าพเจ้าได้ทราบถึงการเข้าหาชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนให้เข้ามาพัฒนาร่วมกัน การสร้างชุมชนสามัคคี เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา การทำความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนร่วมกันทุกภาคส่วน
  3. การเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชประจำท้องถิ่น สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบตามกำหนดและทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู