HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวจรรยา พันธ์โยศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีมากขึ้นแต่เพื่อเป็นการป้องกันยังคงรักษามาตราการณ์การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเข้มงวด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้สานตะกร้าหวายเทียม9ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตินักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เป็นการเรียนรู้การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ Online Marketing ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์โดยมี วิทยากร 2 ท่านคือ คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียมถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตตลอดจนปัญหาในการจัดจำหน่ายและอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงาน วิทยากรท่านที่ 2 คุณปัณณฑัต สระอุบล (หรือโค้ชเอส) ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ได้บรรยายถึงการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสามารถนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์โดยการสร้างเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นโดยการทำการตลาดต้องควบคู่กับการสร้างแบรนด์สินค้า การให้ความสำคัญของการตลาดต้องเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการการตลาด วิเคราะห์การตลาดให้เป็นคือ 4PS  Prices Place Products และ Promotion การตลาดออนไลน์ Content Marketing เน้นการทำตลาดรูปแบบการเล่าเรื่่องราวเป็นที่นิยมในปัจจุบันและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการตั้งค่าเสริซที่Google และ Line add เป็นแอปในการขายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้มากขึ้น สรุปการตลาดคือการสร้างสัมมาชีพต้องผลิตได้ขายเป็นและขายได้สร้างรายได้ในครัวเรือน

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น – 12.00 น.การเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix)โดยศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วัตถุประสงค์ของการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และชุมชน เป็นการประสานความร่วมมือในการลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน ซึ่งสรุปเนื้อหาในการเสวนาได้ดังนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและชุมชนร่วมมือกันเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาภาครัฐจะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้สามารุถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตต้องใช้แนวคิดแบบองค์รวม การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวให้เน้นการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลจริง ประเด็นปัญหาในชุมชน การวิจัย วิเคราะห์และการหาแนวทางแก้ไขให้กับชุมชน ให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยมี มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อจะนำมาพัฒนา สรุปจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix) คือการปรับบริบทและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในการสร้างและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 8พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่หมู่1 บ้านโคกซาด เพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม ผู้ให้ข้อมูลคือคุณมณไพร ทองแป้น เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบลวดลายและขนาดของผลิตภัณฑ์ ลวดลายที่พบเป็นส่วนมากเป็นลายไทย ลายนก ลายนกคู่และลายดอกพิกุล

วันที่23 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบCBDเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลCBD และArea Business Citizen Centric Model (ABC Model) ในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้เพิ่มเติมการอบรมออนไลน์จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิตอลหรือTDGAหลักสูตรต่างๆดังนี้

1.การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

2.ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล (Digital Leadership) เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล สมรรถนะที่ผู้นำจำเป็นต้องมีเพื่อการนำองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมกรณีศึกษา และกรณีตัวอย่างของในประเทศและต่างประเทศ

สรุปผลการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัตินักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ Online Marketing ทำให้ได้เรียนรู้เกียวกับการตลาดบนโลกออนไลน์เป็นการส่งเสริมการตลาดในยุคปัจจุบันที่สามารถทำให้การค้าขายสามารถทำได้ง่ายและลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในชุมชุนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของชุมชนได้ การเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้แนวคิดและวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในการสร้างและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

อื่นๆ

เมนู